Oznámení o soukromí žadatele

1. Úvod 
Společnost Walter shromažďuje a zpracovává informace, které jste poskytli při žádosti o pracovní pozici ve společnosti Walter („Osobní údaje“). Toto Oznámení o ochraně osobních údajů žadatele („Oznámení o ochraně osobních údajů“) určuje, které osobní údaje shromažďujeme a za jakým účelem je zpracováváme, stejně jako vaše práva spojená se zpracováním osobních údajů.

„Osobní údaje“ jsou všechny typy informací, které mohou přímo či nepřímo identifikovat žijící osobu. V tomto dokumentu se pojem „zpracování“ používá k pokrytí všech činností, které se týkají osobních údajů, a to včetně shromažďování, manipulace, ukládání, sdílení, zpřístupnění, použití, přenosu a likvidace údajů.

Zkratka „GDPR“ se používá pro Obecné nařízení EU na ochranu osobních údajů (2016/679). Jde o nařízení, které má chránit osobní údaje jednotlivců.

2. Účely zpracování osobních údajů 
2.1. Správa procesu žádosti o pracovní pozici a posouzení vašich schopností, kvalifikací a zájmů, včetně ověření informací

Společnost Walter může zpracovávat osobní údaje za účelem správy procesu žádosti o pracovní pozici. To zahrnuje zpracování osobních údajů k posouzení vašich schopností, kvalifikací a zájmů pro konkrétní pracovní pozici, na kterou se hlásíte, stejně jako ověření, že vámi poskytnuté údaje jsou správné a přesné, například formou kontrol referencí. Mezi osobní údaje zpracovávané za těmito účely patří:
 • Kontaktní informace (jméno, adresa, e-mail a telefonní číslo)
 • Pozice, na kterou se hlásíte, a pracovní preference, jak jste se o pozici dozvěděli, ochota cestovat, pokud to tato pozice vyžaduje.
 • Informace o aktuálním zaměstnání
 • Vzdělání
 • Profesní praxe
 • Formální kvalifikace
 • Kvalifikace (například jazykové schopnosti, znalost práce s počítačem a zvláštní schopnosti)
 • Reference
 • Další informace uvedené v životopisu a/nebo motivačním dopisu

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě legitimního zájmu společnosti Walter administrativně zpracovat vaši žádost, zhodnotit vaši vhodnost pro pracovní pozici, ověřit vaše údaje a podniknout vámi požadované kroky před potenciálním uzavřením pracovní smlouvy.

Osobní údaje budou zpracovávány během procesu žádosti o pracovní pozici. Po ukončení tohoto procesu budeme údaje uchovávat po dobu dalších devíti měsíců nebo po delší či kratší časové období, které je ve vaší zemi povoleno za účelem vykonání, vytvoření a hájení právních nároků. Pokud se stanete zaměstnanci společnosti Walter, budeme údaje uchovávat po dobu trvání pracovního poměru v souladu s Oznámením o ochraně osobních údajů zaměstnance společnosti Sandvik.

2.2. Prověření informací
Pokud to pozice, na kterou se hlásíte, vyžaduje, a v rozsahu povoleném místními zákony, zpracuje společnost Walter vaše osobní údaje za účelem prověření informací. Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří:

 • Kontaktní informace (jméno, adresa, e-mail a telefonní číslo)
 • Kopie výpisu z rejstříku trestů
 • Finanční informace (např. ověření zadluženosti)
 • Reference
Osobní údaje jsou zpracovávány na základě legitimního zájmu společnosti prověřit si, zda jste na základě vašich informací vhodným kandidátem pro pracovní pozici, o kterou u společnosti Walter žádáte. Navíc je v zájmu společnosti Walter ověřit si informace, které jste poskytli.

Všechny zpracovávané záznamy z rejstříku trestů budou nevratně odstraněny poté, co společnost Walter dokončí prověřování. Po ukončení tohoto procesu budeme údaje uchovávat po dobu dalších devíti měsíců nebo po delší či kratší časové období, které je ve vaší zemi povoleno za účelem vykonání, vytvoření a hájení právních nároků. Pokud se stanete zaměstnanci společnosti Walter, budeme údaje uchovávat po dobu trvání pracovního poměru v souladu s Oznámením o ochraně osobních údajů zaměstnance společnosti Sandvik.

2.3. Uchovávání záznamů a komunikace ohledně kariérních příležitostí

Pokud dáte společnosti Sandvik svůj souhlas, zpracujeme osobní údaje též za účelem zvážení jiných potenciálních pracovních pozic v rámci skupiny společností Sandvik a budeme vás informovat o potenciálních kariérních příležitostech, které by odpovídaly vašemu profilu. Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří:

 • Kontaktní informace (jméno, adresa, e-mail a telefonní číslo)
 • Pozice, na kterou jste se předtím hlásili, a pracovní preference, jak jste se o pozici dozvěděli, ochota cestovat, pokud to tato pozice vyžaduje.
 • Informace o aktuálním zaměstnání
 • Vzdělání
 • Profesní praxe
 • Formální kvalifikace
 • Kvalifikace (například jazykové schopnosti, znalost práce s počítačem a zvláštní schopnosti)
 • Reference
 • Další informace uvedené v životopisu a/nebo motivačním dopisu


Osobní údaje jsou zpracovány na základě vašeho souhlasu. Souhlas můžete odvolat v souladu s níže uvedenou částí 6.

Osobní údaje zpracované za výše uvedenými účely budou uloženy po dobu dvanácti (12) měsíců (pokud zákony země, kde o práci žádáte, neumožňují delší dobu uchování na základě hájení právních nároků nebo vymezují kratší dobu uchování), která se počítá od okamžiku ukončení procesu žádosti o pracovní pozici. Společnost Walter však bude osobní údaje uchovávat déle, pokud společnosti Walter sdělíte, že máte zájem o jiné pracovní pozice v rámci společnosti. Takové sdělení představuje obnovení souhlasu se zpracováním osobních údajů a společnost Walter bude poté uchovávat osobní údaje po dobu dalších 12 měsíců.

Společnost Walter se vynasnaží odeslat vám na konci tohoto dvanáctiměsíčního období e-mailové upozornění. Pokud se stanete zaměstnanci společnosti Walter, budeme údaje uchovávat po dobu trvání pracovního poměru v souladu s Oznámením o ochraně osobních údajů zaměstnance společnosti Sandvik.

2.4. Vytvoření, vykonání a hájení právních nároků

Společnost Walter může zpracovávat osobní údaje za účelem vytvoření, vykonání a hájení potenciálních právních nároků. Osobní údaje zpracovávané za těmito účely zahrnují stejné kategorie osobních údajů, které jsou uvedeny výše

Vaše osobní údaje zpracovávané v souladu s touto částí 2.4 jsou zpracovávány na základě legitimního zájmu společnosti Walter vytvářet, vykonávat a hájit potenciální právní nároky v případě právního sporu nebo rozporu mezi vámi a společností Walter týkajícího se procesu přijímání do pracovního poměru a/nebo vaší žádosti.

Jak je vysvětleno výše, osobní údaje zpracovávané za tímto účelem budou uloženy, dokud nebude uzavřen proces žádání o pracovní pozici, na kterou se hlásíte, a po dobu dalších devíti měsíců nebo po delší či kratší časové období, které je ve vaší zemi povoleno, za účelem vykonání, vytvoření nebo hájení právního nároku.

3. Předání a přenos osobních údajů

Společnost Walter může předat osobní údaje zpracovávané za účely uvedenými v části 2 výše jiným společnostem v rámci skupiny Walter. Tito příjemci se mohou nacházet v zemích mimo EU/EHP. Aby se při přenosu zajistila adekvátní ochrana osobních údajů (nehledě na cílovou zemi), musí odesílající i přijímající entita skupiny Walter podepsat dokument Intra-group data transfer agreement společnosti Walter. To znamená, že přijímající entita skupiny Walter musí ochránit osobní údaje například tím, že dodržuje Standardní smluvní doložky Evropské komise související s přenosem údajů.

Společnost Walter může navíc sdílet údaje se třetími stranami, například s prodejci a poskytovateli služeb, kteří zpracovávají osobní údaje podle pokynů společnosti Walter. Jsou-li osobní údaje přenášeny mimo EU/EHP, společnost Walter zajistí, že odesílající entita skupiny Walter a přijímající třetí strana dodržují Standardní smluvní doložky Evropské komise. Před přenosem mohou být případně zapojeny i jiné kontrolní mechanismy.

Máte právo obdržet kopii veškeré dokumentace prokazující, že byly zvoleny vhodné kontrolní mechanismy k tomu, aby byly během přenosu mimo EU/EHP ochráněny vaše osobní údaje, nehledě na to, zda přenos probíhá v rámci skupiny nebo mezi skupinou a třetí stranou. Požadavek na takovéto informace zašlete na adresu privacy@sandvik.com.

Přenosy v souladu s touto částí 3 budou prováděny za stejnými účely, jak je popsáno výše a jsou na stejném právním základu jako všechny příslušné účely uvedené v části 2 výše.

Žádosti o další informace o zemích mimo EU/EHP, kam mohou být osobní údaje přenášeny, zasílejte na adresu privacy@sandvik.com. Společnost Walter může vaše osobní údaje (například jméno, číslo sociálního pojištění, adresa a informace o vašem příjmu) sdělit i vládním úřadům za účelem splnění svých zákonných povinností, například v oblasti účetnictví a správy daní.

4. Vaše práva

4.1. Právo na opravu a přístup

Společnost Walter učiní v souladu s nařízením GDPR kroky nutné k tomu, aby osobní údaje byly správné, ucelené a aktuální. Pokud zjistíte, že jakékoliv osobní údaje jsou nesprávné, neucelené či neaktuální, máte právo žádat o nápravu.

Dále máte právo vyžádat si přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Tyto požadavky můžete vznést na adrese https://www.home.sandvik/privacy

4.2. Konkrétněji máte v souladu s nařízením GDPR níže uvedená práva. Veškeré požadavky můžete vznést na adrese https://www.home.sandvik/privacy

(a) požadovat potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány vaše osobní údaje. Pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a dalším informacím, jako například k účelu zpracovávání. Máte též právo obdržet kopii osobních údajů, které jsou zpracovávány. Pokud svůj požadavek vznesete digitálně, obdržíte údaje ve strojově čitelném formátu.
(b) vznést námitku na základě aktuální situace proti jakémukoliv zpracování osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti Sandvik;
(c) pokud jste ke zpracovávání poskytli souhlas, můžete jej kdykoliv odvolat;
(d) za určitých okolností nechat osobní údaje odstranit;
(e) za určitých okolností omezit zpracovávání osobních údajů; a
(f) na základě přenositelnosti údajů podle požadavků GDPR obdržet strojově čitelnou kopii osobních údajů zpracovávaných s vaším souhlasem a těch osobních údajů, které jste společnosti Walter poskytli.

4.3. Stížnost kontrolnímu úřadu. Vždy máte právo stěžovat si na zpracování osobních údajů kompetentnímu úřadu na ochranu údajů v zemi, kde žijete, pracujete, nebo kde se domníváte, že došlo k porušení GDPR.

5. Kontaktní informace

Správcem vašich osobních údajů je entita skupiny Walter, u které žádáte o práci nebo jiná entita, je-li to nutné ke splnění výše uvedených účelů. Pokud máte jakékoliv otázky ohledně kontrolora vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese privacy@sandvik.com.

6. Odvolání souhlasu

Všechny výše uvedené souhlasy se zpracováváním osobních údajů, které jste dali společnosti Walter, můžete kdykoliv odvolat. Svůj souhlas můžete odvolat kontaktováním společnosti Walter na adrese https://www.home.sandvik/privacy Společnost Walter pozastaví zpracovávání vašich osobních údajů vztahujících se k účelům, pro které souhlas odvoláváte, a vy obdržíte potvrzení, že vaše osobní údaje za tímto účelem již společnost Walter nebude dále zpracovávat.