Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Bezpečnostní pokyny

Mechanická/fyzická nebezpečí:

Řezné nástroje a držáky se mohou při použití roztříštit.

Kovové třísky mohou být velmi horké a mít ostré hrany. Neměli byste se jich dotýkat rukou. Třísky mohou způsobit popálení pokožky a poranění očí.

Před použitím se ujistěte, že je vyměnitelná břitová destička a obrobek správně upevněný v držáku, aby se při obráběcím procesu neuvolnily. Příliš velký přesah může způsobit vibrace a zlomení nástroje.

Vždy noste vhodné ochranné pomůcky a zajistěte, aby byla veškerá ochranná zařízení a bezpečnostní zajištění před provozem a během něj na svém místě a aktivovaná. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nepoužívejte nástroje nebo výrobky, které jeví známky poškození. V tom případě pošlete výrobek na příslušné místo do opravy, na výměnu nebo k recyklaci.

Používejte vhodné bezpečnostní přípravky nebo kryty strojů, aby bezpečně zachytily částice, jako jsou třísky, které se mohou uvolnit. Vždy používejte vhodné osobní ochranné pomůcky.

Nebezpečí způsobené prachem a výpary:
Výrobky a nástroje ze slinutého karbidu by se neměly brousit nebo ostřit bez provedení vhodných bezpečnostních opatření pro zachycení kovového prachu a pro zabránění znečištění prachem (např. větráním a osobními ochrannými pomůckami). Při pracích jako broušení, řezání, opalování a svařování výrobků ze slinutého karbidu mohou vznikat prach či výpary, které lze vdechovat, spolknout nebo které se mohou dostat do kontaktu s pokožkou a očima. Prach a výpary mohou způsobit zánět dýchacích cest a podráždění nosu, krku, pokožky a očí. V odborných časopisech se opakovaně informuje o tom, že vdechování prachu ze slinutého karbidu může způsobit plicní onemocnění (intersticiální plicní fibrózu). Dvouletá studie inhalace kobaltu, prováděná na potkanech a myších, prokázala, že způsobuje rakovinu.

Nebezpečí při kontaktu s pokožkou:
Nepovlakované výrobky ze slinutého karbidu mohou při delším kontaktu s pokožkou způsobit alergické kožní reakce. Při manipulaci s výrobky a nástroji ze slinutého karbidu je třeba kvůli minimalizaci rizika alergické kožní reakce dbát na to, aby se zabránilo přímému kontaktu s pokožkou, například nošením rukavic. Kobalt a slinutý karbid jsou známé tím, že mohou opakovaným působením vyvolat alergie. U citlivých osob to může vyvolat astmatické příznaky nebo ekzémy.

Proto si přečtěte a zásadně dodržujte bezpečnostní list nebo bezpečnostní informace k vámi používanému výrobku, než ho budete používat.

Preventivní opatření:

  • Zabraňte tvorbě prachu a vdechování. Používejte vhodné odsávací zařízení, abyste udržovali působení v limitních hodnotách, které jsou přípustné v příslušné zemi.
  • Pokud není k dispozici žádné nebo dostatečné větrání, používejte schválené respirátory.
  • Zabraňte kontaktu s pokožkou. Noste vhodné rukavice. Po práci pokožku důkladně omyjte.
  • Noste vhodný ochranný oděv. Oděv podle potřeby vyperte.
  • V pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte. Před jídlem, pitím nebo kouřením si důkladně omyjte pokožku.
  • V případě potřeby noste ochranné brýle nebo brýle s postranním krytem.
  • Vždy používejte vhodné ochranné pomůcky.
  • Stroje používejte pouze tehdy, když jsou na svém místě a funkční veškerá potřebná ochranná zařízení, bezpečnostní zajištění a ostatní bezpečnostní zařízení.
  • NEPOUŽÍVEJTE poškozené nástroje nebo výrobky.