PRIVACYVERKLARING SOLLICITANT

1. Inleiding 
Walter verzamelt en verwerkt de gegevens die u verstrekt bij uw sollicitatie naar een functie bij Walter (“Persoonlijke gegevens”). Deze sollicitant privacyverklaring (“Privacyverklaring”) beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden deze worden verwerkt, evenals uw rechten verbonden met de verwerking van uw Persoonlijke gegevens.

“Persoonlijke gegevens” zijn alle soorten gegevens die direct of indirect verwijzen naar een levend persoon. In deze privacyverklaring wordt de term “verwerken” gebruikt ter dekking van alle activiteiten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van het verzamelen, verwerken, opslaan, delen, openen, gebruiken, overbrengen en verwijderen van gegevens.

De “AVG” is de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (2016/679). Het is een verordening gericht op het beschermen van de persoonlijke gegevens van individuen.

2. Doeleinden voor de verwerking van uw Persoonlijke gegevens 
2.1. Beheer van de sollicitatieprocedure en de beoordeling van uw vaardigheden, kwalificaties en interesses inclusief verificatie van de informatie

Walter kan uw persoonlijke gegevens verwerken met het oog op de uitvoering van de sollicitatieprocedure. Dit omvat de verwerking van uw persoonlijke gegevens om uw vaardigheden, kwalificaties en interesses te beoordelen in verband met de baan in kwestie waarvoor u hebt gesolliciteerd, evenals het nemen van maatregelen om te controleren of de informatie die u hebt verstrekt, waar en nauwkeurig is, bijvoorbeeld door middel van referentiecontroles. Persoonlijke gegevens die voor deze doeleinden worden verwerkt, omvatten:
 • Contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Functie waarnaar is gesolliciteerd en functievoorkeuren, hoe u hebt gehoord over de functie, uw bereidheid om te reizen als de functie waarnaar u solliciteert, dat vereist
 • Informatie over het huidige dienstverband
 • Opleiding
 • Werkervaring
 • Formele kwalificaties
 • Kwalificaties (zoals talenkennis, computerkennis en speciale vaardigheden)
 • Referenties
 • Andere informatie die u hebt verstrekt in uw Curriculum Vitae en/of persoonlijke brief

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van de rechtmatige belangen van Walter om uw sollicitatie te beheren, uw geschiktheid voor de functie te beoordelen en om uw informatie te verifiëren, evenals stappen te nemen die door u zijn aangevraagd voorafgaand aan het eventueel aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt tijdens de sollicitatieprocedure. Wanneer de sollicitatieprocedure is gesloten, bewaren wij uw persoonlijke gegevens nog negen maanden of een langere of kortere periode als toegestaan in uw land om een rechtsvordering uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen. Als u in dienst treedt bij Walter, bewaren wij uw persoonlijke gegevens tijdens uw werkzaamheden in overeenstemming met de Privacyverklaring Werknemer van Sandvik.

2.2. Uitvoeren antecedentenonderzoek
Als de functie waarnaar u solliciteert het vereist en voor zover toegestaan door de lokale wetgeving, zal Walter uw persoonlijke gegevens verwerken om een antecedentenonderzoek te kunnen uitvoeren. Persoonlijke gegevens die voor dit doel worden verwerkt, omvatten:

 • Contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Kopie van uw strafblad
 • Financiële informatie (bijv. kredietcontroles)
 • Referenties
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van het rechtmatig belang van Walter om te controleren of uw achtergrond geschikt is voor de activiteiten van Walter en de functie waarnaar u hebt gesolliciteerd. Bovendien heeft Walter een belang bij het verifiëren van de gegevens die u hebt verstrekt.

Een eventueel strafblad dat is verwerkt, wordt onherroepelijk gewist nadat Walter het antecedentenonderzoek heeft uitgevoerd. Wanneer de sollicitatieprocedure is gesloten, bewaren wij uw persoonlijke gegevens nog negen maanden of een langere of kortere periode als toegestaan in uw land om een rechtsvordering uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen. Als u in dienst treedt bij Walter, bewaren wij uw persoonlijke gegevens tijdens uw werkzaamheden in overeenstemming met de Privacyverklaring Werknemer van Sandvik.

2.3. Administratie en communicatie loopbaanmogelijkheden

Als u uw toestemming geeft, zal Walter uw persoonlijke gegevens ook verwerken voor overweging van andere mogelijke functies binnen de Walter-groep en u op de hoogte houden inzake potentiële loopbaanmogelijkheden die passen bij uw profiel. Persoonlijke gegevens die voor dit doel worden verwerkt, omvatten:

 • Contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Functie waarnaar eerder is gesolliciteerd en functievoorkeuren, hoe u hebt gehoord over de functie, uw bereidheid om te reizen als de functie waarnaar u solliciteert, dat vereist
 • Informatie over het huidige dienstverband
 • Opleiding
 • Werkervaring
 • Formele kwalificaties
 • Kwalificaties (zoals talenkennis, computerkennis en speciale vaardigheden)
 • Referenties
 • Andere informatie die u hebt verstrekt in uw Curriculum Vitae en/of persoonlijke brief


Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van uw instemming. U kunt uw instemming intrekken overeenkomstig paragraaf 6 hieronder.

De Persoonlijke gegevens die zijn verwerkt voor bovengenoemde doeleinden, worden opgeslagen gedurende een periode van twaalf (12) maanden, (tenzij de wet in het land waar u hebt gesolliciteerd een langere periode toestaat op basis van de verdediging van vorderingen of een kortere bewaartermijn vereist), berekend vanaf het moment dat de sollicitatieprocedure is gesloten. Walter zal echter uw persoonlijke gegevens nog langer bewaren, als u Walter meldt dat u ook in aanmerking wilt komen voor andere functies binnen Walter. Een dergelijke mededeling vormt een hernieuwde toestemming voor de verwerking van uw Persoonlijke gegevens en Walter zal vervolgens uw persoonlijke gegevens voor een extra termijn van twaalf maanden bewaren.

Walter zal zich inspannen om u een e-mail te sturen ter herinnering aan het einde van de periode van twaalf maanden. Als u in dienst treedt bij Walter, bewaren wij uw persoonlijke gegevens tijdens uw werkzaamheden in overeenstemming met de Privacyverklaring Werknemer van Sandvik.

2.4. Vaststellen, uitoefenen en verdedigen van rechtsvorderingen

Walter kan uw persoonlijke gegevens verwerken voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van mogelijke rechtsvorderingen. Persoonlijke gegevens die voor deze doeleinden zijn verwerkt, omvatten dezelfde categorieën Persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven.

Uw persoonlijke gegevens die zijn verwerkt overeenkomstig deze paragraaf 2.4 worden verwerkt op basis van een rechtmatig belang voor Walter op het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van mogelijke rechtsvorderingen in het geval van een geschil of onenigheid tussen u en Walter, gerelateerd aan het wervingsproces en/of uw sollicitatie.

Zoals hierboven uitgelegd, zullen de persoonlijke gegevens die voor dit doel zijn verwerkt, opgeslagen worden totdat de sollicitatieprocedure voor de functie waarnaar u hebt gesolliciteerd is gesloten en nog negen maanden of na een langere of kortere periode zoals toegestaan in uw land voor het uitoefenen, vaststellen of verdedigen van een rechtsvordering.

3. Openbaarmaken en overdragen van persoonlijke gegevens

Walter kan persoonlijke gegevens die zijn verwerkt voor de doeleinden vermeld in paragraaf 2 hierboven, openbaar maken aan andere bedrijven binnen de Walter-groep. Deze ontvangers kunnen zich in landen bevinden buiten de EU/EER. Voor een adequate bescherming van persoonlijke gegevens wanneer deze worden overgedragen (ongeacht aan welk land deze worden overgedragen) hebben zowel de verzendende als de ontvangende Walter-entiteit de groepsinterne gegevensoverdrachtovereenkomst getekend (intra-group data transfer agreement). Dit betekent dat de ontvangende Walter-entiteit de persoonlijke gegevens moet beveiligen, bijvoorbeeld door zich te houden aan de Modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, met betrekking tot de gegevensoverdracht.

Bovendien kan Walter gegevens delen met externe partijen zoals leveranciers en dienstaanbieders die persoonlijke gegevens verwerken op instructies van Walter. Als en wanneer persoonlijke gegevens worden overgedragen naar buiten de EU/EER, zal Walter erop toezien dat de Modelcontractbepalingen van de Europese Commissie van toepassing zijn tussen de Walter-entiteit die de gegevens overdraagt en de ontvangende externe partij. Er worden ook voorzorgsmaatregelen genomen voordat een dergelijke overdracht plaatsvindt.

U hebt het recht om een kopie ontvangen van alle documentatie die aantoont dat de nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tijdens de overdracht buiten de EU/EER, ongeacht of de overdracht geschiedt binnen de Walter-groep of plaatsvindt naar een externe partij. Als u een dergelijke bevestiging wilt aanvragen, stuur dan uw verzoek aan privacy@sandvik.com.

Overdrachten overeenkomstig deze paragraaf 3 vinden plaats voor dezelfde doeleinden als hierboven beschreven en zijn gebaseerd op dezelfde rechtsgrondslag als van toepassing is voor elke onderscheiden doel vermeld in paragraaf 2 hierboven. Als u meer informatie wilt van landen buiten de EU/EER waaraan uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgebracht, neem dan contact op met ons op privacy@sandvik.com.

Walter kan uw persoonlijke gegevens (zoals naam, burgerservicenummer, adres en gegevens betreffende uw inkomen) leveren aan overheidsinstanties met het oog op het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld op het gebied van boekhoudkundige en fiscale rapportage.

4. Uw rechten

4.1. Recht op rectificatie en toegang

Walter zal maatregelen nemen in overeenstemming met de AVG om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens correct, volledig en up-to-date zijn. Als u vaststelt dat een van de Persoonlijke gegevens over u ontoereikend, onvolledig of onjuist is, hebt u het recht de Persoonlijke gegevens te laten corrigeren.

Verder hebt u ook recht op inzage in de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan https://www.home.sandvik/privacy.

4.2. Meer specifiek hebt u de hieronder genoemde rechten onder de AVG. Alle verzoeken moeten worden gericht aan https://www.home.sandvik/privacy.

(a) Aanvraag van bevestiging of uw Persoonlijke gegevens worden verwerkt. Als dat zo is, hebt u het recht om toegang te krijgen tot uw Persoonlijke gegevens en aanvullende informatie, zoals het doel van de verwerking. U hebt ook recht op een kopie van de persoonlijke gegevens die zijn verwerkt. Als u het verzoek digitaal indient, wordt de informatie verstrekt in een machinaal leesbaar formaat.
(b) Bezwaar op basis van uw specifieke situatie tegen eventuele verwerking van uw persoonlijke gegevens die worden verwerkt op basis van een rechtmatig belang van Walter;
(c) Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken;
(d) Onder bepaalde omstandigheden kunt u uw persoonlijke gegevens laten wissen;
(e) Onder bepaalde omstandigheden kunt u de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken; en
(f) Voor AVG-vereisten inzake gegevensportabiliteit kunt u een machinaal leesbare kopie ontvangen van de Persoonlijke gegevens die worden verwerkt op basis van uw toestemming en wanneer de persoonlijke gegevens door u aan Walter zijn verstrekt.

4.3. Klachten aan de toezichthoudende autoriteit
U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming in het land waar u woont, waar u werkt of waar u denkt dat een overtreding van de AVG is begaan.

5. Contactinformatie

De verwerker voor uw Persoonlijke gegevens is de Walter-entiteit waarbij u solliciteert en een andere Walter-entiteit indien nodig om verder te voldoen aan de hierboven genoemde doeleinden. Als u nog vragen hebt over wie de verwerker is van uw Persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen op privacy@sandvik.com.

6. Herroeping toestemming

U kunt te allen tijde een of alle bovengenoemde toestemmingen herroepen die u aan Walter hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw toestemming intrekken door contact op te nemen met Walter op https://www.home.sandvik/privacy Walter zal ophouden met het verwerken van uw Persoonlijke gegevens met betrekking tot de doeleinden waarvoor uw toestemming is ingetrokken en u ontvangt een bevestiging van Walter dat uw Persoonlijke gegevens niet langer zullen worden verwerkt voor die doeleinden.