Privacyverklaring

​​1. Gegevensbescherming in het kort

Algemene informatie
De volgende informatie geeft een indruk wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u de website van Walter AG bezoekt en/of als u zich bij de Walter Toolshop registreert.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Raadpleeg de hieronder opgenomen privacyverklaring voor uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming.

Hoe leggen we uw gegevens vast?
Uw gegevens worden in de eerste plaats verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Het kan daarbij om gegevens gaan die u invoert als u zich registreert als gebruiker of als u bestellingen plaatst. Andere gegevens worden door onze IT-systemen vastgelegd tijdens uw bezoek aan onze website. Het gaat daarbij vooral om technische gegevens (zoals uw internetbrowser en besturingssysteem of het tijdstip waarop u onze website hebt bezocht). Deze gegevens worden automatisch vastgelegd.

Wat doen we met uw gegevens?
Een gedeelte van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert. Andere gegevens worden gebruikt om u uw surfgedrag op onze website te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, over de partijen waaraan die gegevens worden verstrekt, en over de doeleinden waarvoor deze opgeslagen gegevens worden gebruikt. U hebt bovendien het recht om een verzoek in te dienen tot rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Als u nog vragen hierover hebt, of als u andere vragen hebt over het onderwerp gegevensbescherming, kunt u te allen tijd contact met ons opnemen. Bovendien kunt u een klacht indienen bij de verantwoordelijke toezichthouder.

Analysetools en tools van derden
Als u onze website of onze Toolshop bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met behulp van cookies en met zogenoemde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt doorgaans anoniem; dit betekent dat uw surfgedrag niet tot u kan worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of u kunt deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Raadpleeg de privacyverklaring voor gedetailleerde informatie. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Raadpleeg de privacyverklaring voor meer informatie over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

Doorgifte van gegevens aan derden buiten Walter
Uw persoonsgegevens worden door Walter niet aan derden verkocht, verhandeld of op enige andere wijze overgedragen, tenzij, zoals in het vervolg beschreven wordt, het gerechtvaardigde belang van Walter dit rechtvaardigt om u de producten en diensten van Walter met de gebruikelijke hoge kwaliteit aan te bieden. Buiten de EU en de EER is de doorgifte van uw gegevens uitsluitend toegestaan als in het land van de ontvanger de privacy adequaat gewaarborgd is. Dit is bijvoorbeeld gewaarborgd door onze concernovereenkomst inzake gegevensoverdracht, jegens derden door de bepalingen voor een standaardovereenkomst van de Europese Commissie of anderszins volgens de in het betreffende land geldende privacywetgeving.

 • Wij hebben het recht gegevens van online bezoekers, klanten en geregistreerde personen door te geven aan onze webhostingpartners en andere derden die ons ondersteunen bij het beheer van onze websites, de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten of de levering van onze diensten aan u, voor zover deze derden de vertrouwelijkheid van uw gegevens garanderen. Meer details vindt u in de toepasselijke informatie over cookies.
 • Walter heeft het recht gegevens van online en offline bezoekers, klanten en geregistreerde personen of leveranciers door te geven aan andere Walter-ondernemingen, voor zover dit vereist is voor een reactie op een aanvraag van u.
 • Wij hebben het recht gegevens van online en offline bezoekers, klanten en digitaal of fysiek geregistreerde personen door te geven binnen Walter en aan zakenpartners van Walter (bijv. dealers), zodat zijn u relevante producten en diensten van Walter aan kunnen bieden en wij gezamenlijk productdemonstraties en andere evenementen kunnen organiseren.
 • Eventueel moeten wij gegevens over online en offline bezoekers, klanten en digitaal of fysiek geregistreerde personen doorgeven aan de betreffende bevoegde instantie of andere derden om onze privacybepalingen te handhaven of om belangen van Walter op het gebied van recht, eigendom of veiligheid te behartigen. Vanwege wettelijke verplichtingen kunnen wij bovendien verplicht zijn uw gegevens door te geven aan overheidsinstanties.

2. Algemene richtlijnen en verplichte gegevens

Opmerking over de verantwoordelijke vestiging

De verantwoordelijke vestiging voor gegevensverwerking is:

Walter AG
Derendinger Strasse 53
72072 Tübingen, Duitsland
Telefoon: (0 70 71) 701-0
E-mail: service@walter-tools.com

Intrekken van toestemming voor gegevensverwerking
Veel procedures voor gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de door u verleende toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe hoeft u ons alleen een mededeling per e-mail te zenden. U hoeft geen speciaal formulier in te vullen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking voorafgaand aan de intrekking blijft onverminderd van kracht.

Recht om klacht in te dienen bij toezichthouder
Bij strafbare feiten op grond van de wetgeving op de gegevensbescherming hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder. Dit kan specifiek zijn:

 • de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin Walter AG gevestigd is;
 • de functionaris voor gegevensbescherming van het land waarin de Walter-onderneming gevestigd is die uw gegevens verzameld heeft;
 • de functionaris voor gegevensbescherming van het land waarin naar uw mening uw recht op bescherming van uw persoonsgegevens geschonden is.

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Königstrasse 10 a
70173 Stuttgart
Telefoon: 07 11/61 55 41-0
Telefax: 07 11/61 55 41-15

Recht op overdraagbaarheid gegevens
U hebt het recht om de gegevens die we geautomatiseerd verwerken op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst, aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen in een gangbare, door een machine leesbare vorm. Indien u een verzoek indient voor de overdracht van de gegevens aan een andere gegevensverantwoordelijke, vindt deze overdracht alleen plaats als dat technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling
Voor deze website wordt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons, als aanbieder van deze website, verzendt, gebruik gemaakt van SSL- of TLS-versleuteling. Er is sprake van een versleutelde verbinding als de adresregel van uw browser begint met "https://" in plaats van “http://” en wordt voorafgegaan door een groen slotje.
Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden worden gelezen.

Versleuteld betalingsverkeer op deze website
Als na afsluiting van een overeenkomst waaraan kosten verbonden zijn, u de mogelijkheid wordt geboden om ons uw betalingsgegevens (zoals uw rekeningnummer bij een incassomachtiging) te verstrekken, zijn deze gegevens nodig voor het verwerken van de betaling. Het betalingsverkeer en de gangbare betalingsmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) vindt uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Er is sprake van een versleutelde verbinding als de adresregel van uw browser begint met "https://" in plaats van "http://" en wordt voorafgegaan door een groen slotje.
Bij versleutelde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering
U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht om kosteloos informatie aan te vragen over de persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen, over hun herkomst, de partijen waaraan die gegevens worden verstrekt, alsook over het doel van de gegevensverwerking en, in voorkomende gevallen, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Einen Antrag auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten können Sie unter dieser Adresse stellen. Als u nog vragen hebt over het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: datenschutz@walter-tools.com.

Personal Data Request
​​Below you find links to forms to be used to exercise your right to access, rectify or request us to stop processing your personal data.
​Please use the link that represents your relation with Walter.

​​ ​

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Onze onderneming heeft een functionaris voor gegevensbescherming ("Datenschutzbeauftragter") aangesteld.

Functionaris voor gegevensbescherming
c/o Walter AG
Derendinger Strasse 53
72072 Tübingen, Duitsland
E-mail: datenschutz@walter-tools.com
 

4. Gegevens invoeren op onze website

Cookies
Op een gedeelte van onze internetpagina's wordt gebruik gemaakt van zogenoemde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. We gebruiken de cookies om de gebruiksvriendelijkheid, effectiviteit en veiligheid van onze producten en diensten te vergroten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen door uw browser.
De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde “session cookies”. Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies worden op uw computer bewaard totdat u deze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.
U kunt uw browser zo instellen, dat u via het opslaan van cookies wordt geïnformeerd, dat u cookies alleen toestaat in specifieke gevallen, dat u de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en dat cookies automatisch worden verwijderd zodra u de browser afsluit. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van onze website daardoor worden ingeperkt.
Cookies die vereist zijn voor het verloop van de elektronische communicatie of voor het beschikbaar maken van bepaalde, door u gewenste functies (zoals het winkelmandje), worden opgeslagen op grond van art. 6, lid 1, punt f van EU-verordening 2016/679: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De aanbieder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos functioneren en het optimaal aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk beschreven.

Logbestanden van servers
De aanbieder van de website verzamelt de gegevens die uw browser automatisch aan ons doorgeeft, en slaat deze op in zogenoemde serverlogbestanden. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • URL van doorverwijzende website (referrer)
 • Hostnaam van toegang verkrijgende computer
 • Tijd van serververzoek
 • IP- adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.
De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt b van de AVG, dat de verwerking van gegevens toestaat voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen die aan die overeenkomst voorafgaan.

Contactformulier
Als u ons via een contactformulier of e-mail een verzoek toezendt, worden uw gegevens uit het aarvraagformulier, inclusief de door u ingevulde contactgegevens, voor de behandeling van uw verzoek en voor eventuele vervolgverzoeken door ons opgeslagen en worden deze indien nodig ter verdere behandeling van uw verzoek doorgestuurd aan de desbetreffende nationale Walter-vestiging. Deze gegevens worden niet aan overige derden doorgegeven zonder uw toestemming.

De verwerking van de op het contactformulier ingevulde gegevens gebeurt derhalve uitsluitend op grond van uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a van de AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe hoeft u ons alleen een mededeling per e-mail te zenden. U hoeft geen speciaal formulier in te vullen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking voorafgaand aan de intrekking blijft onverminderd van kracht.
De door u op het contactformulier ingevulde gegevens worden door ons bewaard tot u bij ons een verzoek tot verwijdering indient, u de toestemming voor het opslaan van uw gegevens intrekt of totdat de doeleinden waarvoor de gegevens zijn vastgelegd, zijn vervallen (bijvoorbeeld nadat de behandeling van uw verzoek is voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – met name met betrekking tot bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

Registratie in Toolshop
De bij uw registratie ingevoerde gegevens gebruiken wij om uw gebruik van de Toolshop en van Walter GPS mogelijk te maken. De bij de registratie opgevraagde verplichte gegevens dient u volledig in te vullen. Doet u dat niet, dan wordt uw registratie geweigerd. Bij belangrijke wijzigingen in ons dienstenpakket of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, brengen we u op de hoogte via het bij de registratie opgegeven e-mailadres. De verwerking van de bij de registratie ingevulde gegevens gebeurt op grond van uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a van de AVG). U kunt een door u verleende toestemming te allen tijde weer intrekken. Daartoe hoeft u ons alleen een mededeling per e-mail te zenden. U hoeft geen speciaal formulier in te vullen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking voorafgaand aan de intrekking blijft onverminderd van kracht. De bij de registratie ingevulde gegevens worden door ons opgeslagen gedurende de periode dat u op onze website bent geregistreerd, en worden daarna verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.

Verwerking van gegevens (klant- en overeenkomstgegevens)
We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de motivering, inhoudelijke structurering of wijziging van de rechtsverhoudingen (databasegegevens). Dit gebeurt op grond van art. 6, lid 1, punt b van de AVG, die de verwerking van gegevens toestaat voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen die aan die overeenkomst voorafgaan. Persoonsgegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken we alleen voor zover deze nodig zijn om de gebruiker in staat te stellen om gebruik te maken van deze dienst of om af te rekenen. De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na het afronden van de order of na het beëindigen van de zakelijke relatie. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.

Doorgifte aan derden bij afsluiting overeenkomst
We geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dat noodzakelijk is uit hoofde van de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld aan de onderneming die verantwoordelijk is voor de levering van de artikelen, of aan de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor het verwerken van de betaling. Een eventuele verdere doorgifte van de gegevens vindt alleen plaats als u daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden geen gegevens aan derden verstrekt, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt b van de AVG, dat de verwerking van gegevens toestaat voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen die aan die overeenkomst voorafgaan.

Doorgifte aan het DRD-systeem voor de uitwisseling van betalingsinformatie
Onze onderneming is aangesloten bij Creditreform en neemt deel aan het door Creditreform beheerde systeem voor de uitwisseling van betalingsinformatie, het Debitorenregister Deutschland (DRD, het Duitse debiteurenregister). Dit systeem is een pool met ervaringsgegevens over het betalingsgedrag van klanten die wordt bijgehouden door deelnemers uit uiteenlopende bedrijfstakken, die op hun beurt profiteren van de bijdragen van andere deelnemers. Daartoe geven we informatie over onze ervaringen met uw betalingsgedrag aan Creditreform door. De rechtsgrond voor de doorgifte van gegevens over ervaringen omtrent het betalingsgedrag van klanten aan het poolsysteem DRD is art. 6, lid 1, punt f van de AVG.

Doorgifte bij afsluiting overeenkomst voor diensten en digitale inhoud
We geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dat noodzakelijk is uit hoofde van de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor het verwerken van de betaling. Een eventuele verdere doorgifte van de gegevens vindt alleen plaats als u daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden geen gegevens aan derden verstrekt, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt b van de AVG, dat de verwerking van gegevens toestaat voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen die aan die overeenkomst voorafgaan.

5. Analysetools en reclame


Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Deze wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "cookies". Dat zijn tekstbestanden die door uw computer worden opgeslagen en waarmee de wijze waarop u onze website gebruikt, kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar en opgeslagen door Google op een server in Ierland. Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

IP-anonimisering
Op onze website is de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte ingekort voordat deze aan de VS worden doorgegeven. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie aanwenden om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere, met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verband gebracht.

Browserplug-in
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de desbetreffende instelling van uw browser in te schakelen. We willen er echter op wijzen, dat u in dat geval in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u de vastlegging van de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) en de doorgifte ervan aan Google, alsook de verwerking van deze gegevens door Google, voorkomen door via de volgende koppeling de beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar maken tegen gegevensvastlegging
U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden vastgelegd door op de volgende koppeling te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie ingesteld dat voorkomt dat uw gegevens worden vastgelegd bij toekomstige bezoeken aan deze website: Google Analytics deactiveren.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking van ordergegevens
We hebben met Google een overeenkomst voor de verwerking van ordergegevens afgesloten met volledige inachtneming van de strenge richtlijnen van de Duitse autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics.

Google AdWords en Google Conversion Tracking
Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google AdWords. AdWords is een programma voor online reclame van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).
Met betrekking tot Google AdWords maken we gebruik van de zogenoemde Conversion Tracking ('Conversies bijhouden'). Wanneer u op een voor Google geactiveerde advertentie klikt, wordt een cookie voor Conversion Tracking ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van een gebruiker worden opgeslagen door een internetbrowser. Deze cookies, die na 30 dagen niet meer geldig zijn, hebben niet tot doel om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt terwijl het cookie nog geldig is, wordt door Google en ons gesignaleerd, dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. De cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. Op basis van de verzamelde gegevens die met behulp van Conversion-cookies zijn verzameld, worden Conversion-statistieken samengesteld voor AdWords-klanten die voor Conversion Tracking hebben gekozen. Zo kunnen AdWords-klanten achterhalen hoeveel gebruikers op hun advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina die voorzien is van een Conversion Tracking-tag. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee zij de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan Conversion Tracking, kunt u deze functie eenvoudig uitschakelen door het cookie van Google Conversion Tracking via de gebruikersinstellingen van uw internetbrowser te deactiveren. Uw gegevens worden dan niet in de Conversion Tracking-statistieken verwerkt.

De opslag van “Conversion-cookies” gebeurt op grond van art. 6, lid 1, punt f van de AVG. De aanbieder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel de op de website aangeboden producten en diensten, als zijn reclameactiviteiten te optimaliseren.
Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in de bepalingen inzake gegevensbescherming van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
U kunt uw browser zo instellen, dat u via het opslaan van cookies wordt geïnformeerd, dat u cookies alleen toestaat in specifieke gevallen, dat u de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en dat cookies automatisch worden verwijderd zodra u de browser afsluit. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van onze website daardoor worden ingeperkt.

Google Tag Manager
We gebruiken Google Tag Manager (GTM) voor tracking en analyse. GTM verzamelt geen persoonsgegevens. Het is een tool die de codesnippets van tags automatisch actualiseert. Deze verzamelen op hun beurt weer gevoelige gegevens. GTM gebruikt deze gegevens niet. Ook in het geval dat u cookies weigert of URL-gebaseerde tracking van sessies uitschakelt, blijven de door GTM beheerde tags actief. De opslag van Google Tag Manager-cookies gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Meer informatie vindt u opslag https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

Remarketing via Google
We gebruiken een remarketingtool die beschikbaar is gesteld door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De tool ondersteunt de personalisering van advertenties op basis van de individuele voorkeuren van bezoekers van websites in het Google Display Netwerk. We gebruiken deze geautomatiseerde dienst om u aan de hand van advertenties producten te presenteren die geselecteerd worden op grond van uw klikgedrag bij het laatste bezoek aan de website. Deze dienst maakt gebruik van cookies die op uw computer opgeslagen worden en ervoor zorgen dat u bij het volgende bezoek aan websites van partners in het Google Display Netwerk herkend wordt. Een cookie is een tekstbestandje dat bij het bezoek aan onze website opgeslagen wordt op uw computer. Google registreert de door u opgevraagde URL, uw IP-adres, de taal en de tijd en datum van uw bezoek aan de website. Deze gegevens worden gebruikt om de browser van een computer te identificeren. Dit stelt het Google Display Netwerk in staat om op basis van de opgeroepen websitecontent advertenties te selecteren en weer te geven die tijdens uw laatste bezoek ook door de remarketingtool gebruikt zijn. Als u van tevoren ingestemd hebt met de synchronisatie van uw Google-account en uw browsergeschiedenis (https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated​) en met het gebruik van de gegevens van uw Google-account voor de weergave van gepersonaliseerde reclame, kunt u de remarketingtool van Google op talrijke apparaten gebruiken. Dat betekent dat Google uw Google-ID gebruikt om u op verschillende mobiele apparaten te herkennen. Tijdens dit proces worden er geen persoonsgegevens verzameld. De opslag van Google-remarketingcookies gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Als u niet wilt dat Google gegevens voor zijn remarketingtool gebruikt, voert u in de instellingen van Google Ads (http://www.google.com/settings/ads) de wijzigingen uit de nodig zijn om de tool uit te schakelen.

Analyse door wiredminds
Op onze website wordt gebruik gemaakt van de traceringspixeltechnologie van wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) voor de analyse van het surfgedrag van bezoekers. Daarbij worden indien nodig gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen op basis waarvan onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden samengesteld. Voor zover dat mogelijk en zinvol is, worden deze gebruikersprofielen volledig geanonimiseerd. Daarvoor worden mogelijk cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetbrowser op de computer van een gebruiker worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek kan de browser via deze cookies worden herkend. De verzamelde gegevens, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten, worden doorgegeven aan wiredminds of worden direct door wiredminds verzameld. Gegevens die na een bezoek aan de website achterblijven, mogen door wiredminds worden gebruikt om geanonimiseerde gebruikersprofielen samen te stellen. De daarbij ingewonnen gegevens worden zonder de expliciet verleende toestemming van de betrokken gebruiker niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. Ook worden deze gegevens niet gecombineerd met de persoonsgegevens van de dragers van pseudoniemen. Voor zover IP-adressen worden geregistreerd, worden deze direct geanonimiseerd door verwijdering van het laatste cijferblok.

Als u deze tracering wilt blokkeren, kunt u JavaScript en cookies in uw webbrowser deactiveren. Verder kunt u te allen tijd bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens in de toekomst. Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van de dienst wiredminds, klikt u op deze koppeling. Van de Website-Tracking uitsluiten. Houd er rekening mee dat dit gebeurt door het instellen van een cookie dat informatie bevat die het verzamelen van uw geanonimiseerde gebruiksgegevens verhindert. Als u uw browsercookies verwijdert of als u bij het volgende bezoek een andere browser gebruikt, moet u opnieuw op deze koppeling klikken. De cookies van wiredminds worden opgeslagen op grond van art. 6, lid 1, punt f van de AVG.

Visual Website Optimizer
Walter maakt verder gebruik van Visual Website Optimizer, een webanalysedienst van Wingify, Inc. (“VWO”). Dit betreft een webanalysedienst van Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India.
Met hulp van VWO worden gepseudonimiseerde gegevens verzameld, geanalyseerd en op basis van ons gerechtvaardigde belang opgeslagen. Een gerechtvaardigd belang is de statistische analyse van het gedrag van gebruikers voor optimalisatie- en marketingdoeleinden op grond van art. 6, lid 1, punt f van de AVG. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen te genereren en te analyseren. VWO gebruikt voor dit doel cookies. De door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website en uw IP-adres worden door Wingify doorgegeven aan een server in India en daar opgeslagen. Meer informatie over cookies vindt u via deze link: https://vwo.com/knowledge/what-are-the-cookies-stored-by-vwo/. Het IP-adres van de gebruiker is een onderdeel van de verzamelde gegevens, maar wordt gepseudonimiseerd nadat het verzameld is en voordat de gegevens opgeslagen worden, om elke mogelijkheid tot personalisering uit te sluiten.
U kunt de cookies in uw browser op elk gewenst moment verwijderen. Bovendien kunt u zich volledig aan de onderzoeken onttrekken via deze link: https://vwo.com/opt-out/. Meer informatie over de privacy vindt u hier: https://vwo.com/terms-conditions/. U hebt te allen het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Dynatrace
We gebruiken Dynatrace (beschikbaar gesteld door Dynatrace Inc, 1601 Trapelo Road, Suite 116, Waltham, MA 02451, VS) om inzicht te krijgen in de werking van onze webapplicatie en in de wijze waarop onze gebruikers in de applicatie navigeren. Dynatrace verzamelt gegevens zoals W3C-timings, kliks op knoppen en links, JavaScript-fouten, browsertypen en geografische regio's. Met deze gegevens kunnen we onze applicatie continu verbeteren en functionele problemen vaststellen en verhelpen. Om correct en effectief te kunnen werken, maakt Dynatrace gebruik van cookies. Als u uw browsercookies verwijdert of bij het volgende bezoek een andere browser gebruikt, moet u opnieuw op deze link klikken. De opslag van Dynatrace-cookies gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Meer informatie vindt u op https://www.dynatrace.com/support/help/how-to-use-dynatrace/data-privacy-and-security/

Analyse van klantgegevens ter verbetering van onze diensten en producten

Wanneer u zich hebt aangemeld met uw Toolshop Account kunnen we uw persoonsgegevens ook gebruiken voor de verbetering en ontwikkeling van onze diensten en producten. Daarbij kan uw surfgedrag op de Walter-website en in de Walter Toolshop aan uw klantaccount worden gekoppeld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De rechtsgrond hiervoor is een gerechtvaardigd belang, art. 6, lid 1, punt f van de AVG. Onder het gerechtvaardigd belang wordt de mogelijkheid verstaan om u maatwerk producten aan te bieden, alsook om onze diensten en producten te verbeteren. U hebt te allen het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.


6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, hebben we uw e-mailadres nodig. Eventuele verdere gegevens worden niet, respectievelijk alleen op vrijwillige basis, verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de aangevraagde informatie en worden niet doorgegeven aan derden.

De verwerking van de gegevens gebeurt uitsluitend op grond van uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a van de AVG). De verleende toestemming voor de opslag van de verstrekte gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor de toezending van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de koppeling "Austragen" (Afmelden) in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking voorafgaand aan de intrekking blijft onverminderd van kracht.

De door u verstrekte gegevens om u op de nieuwsbrief te abonneren, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt. Nadat u de nieuwsbrief hebt opgezegd, worden deze gegevens verwijderd. Dit heeft geen effect op de gegevens die door ons worden opgeslagen voor andere doeleinden (bijvoorbeeld e-mailadressen voor de Toolshop).

inxmail
Op deze website wordt gebruik gemaakt van inxmail voor de verzending van nieuwsbrieven. De aanbieder is Inxmail GmbH
Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg. inxmail is een dienst waarmee de verzending van nieuwsbrieven wordt georganiseerd en geanalyseerd. De door u ingevoerde gegevens om u op de nieuwsbrief te abonneren (zoals uw e-mailadres) worden opgeslagen op de server van inxmail.
Via de met inxmail verzonden nieuwsbrieven kunnen we het gedrag van de ontvangers ervan analyseren. Daarbij wordt onder meer geanalyseerd hoeveel ontvangers de nieuwsbrief hebben geopend en hoe vaak er is geklikt op de verschillende koppelingen in de nieuwsbrief. De gegevensverwerking gebeurt op grond van de door u verleende toestemming (art. 6, lid 1, punt a van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door de nieuwsbrief op te zeggen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking voorafgaand aan de intrekking blijft onverminderd van kracht.
Wanneer u een analyse door inxmail niet op prijs stelt, moet u de nieuwsbrief opzeggen. Daartoe is in elke nieuwsbrief een speciale koppeling opgenomen. Bovendien kunt u de nieuwsbrief ook rechtstreeks, op de website, opzeggen. De door u verstrekte gegevens om u op de nieuwsbrief te abonneren, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt. Nadat u de nieuwsbrief hebt opgezegd, worden zowel de gegevens op onze server, als op de server van inxmail verwijderd. Dit heeft geen effect op de gegevens die door ons worden opgeslagen voor andere doeleinden (bijvoorbeeld e-mailadressen voor de Toolshop). We hebben met inxmail een overeenkomst voor de verwerking van ordergegevens afgesloten met volledige inachtneming van de strenge richtlijnen van de Duitse autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming bij het gebruik van inxmail.

7. Plug-ins en tools

YouTube
De Toolshop maakt gebruik van plug-ins van de door Google gerunde website YouTube. De aanbieder van deze website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u onze webpagina's bezoekt die zijn voorzien van een YouTube-plug-in, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze webpagina's u hebt bezocht. Als u zich bij uw YouTube-account hebt aangemeld, heeft YouTube de mogelijkheid om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door u bij uw YouTube-account af te melden. Het gebruik van YouTube gebeurt met het oog op een aantrekkelijke presentatie van de producten en diensten die we online aanbieden. Dit gebruik vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, punt f van de AVG. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts
Om deze website een uniform uiterlijk te geven, wordt gebruik gemaakt van zogenoemde Web Fonts. Deze Web Fonts worden beschikbaar gesteld door Google. Als u een webpagina oproept, worden de benodigde Web Fonts in het cachegeheugen van uw browser geladen, zodat teksten en lettertypen op de juiste wijze worden weergegeven. Hiertoe moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Daardoor wordt Google op de hoogte gesteld van het IP-adres waarmee u onze website hebt opgeroepen. We maken gebruik van Google Web Fonts om onze online diensten een uniform en aansprekend uiterlijk te geven. Dit gebruik vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, punt f van de AVG. Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Bing Maps
Met behulp van de embedfunctie of via een iFrame worden kaarten van Bing Maps in onze webpagina's opgenomen om de locaties van inhoud en evenementen aan te geven. Bing Maps is een dienst van Microsoft.

Voor het gebruik van Bing Maps is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans overgedragen aan een server van Microsoft in de VS en wordt daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
We maken gebruik van Bing Maps om onze online diensten een aansprekend uiterlijk te geven en om het vinden van de op onze website aangegeven plaatsen te vergemakkelijken. Dit gebruik vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, punt f van de AVG.

8. Aanbieder betaaldiensten

PayPal
In de Toolshop kunt u desgewenst ook betalen met PayPal. De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hier te noemen “PayPal”). Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens aan PayPal doorgegeven.
De overdracht van uw gegevens aan PayPal vindt plaats op grond van art. 6, lid 1, punt a (toestemming) en art. 6, lid 1, punt b (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst) van de AVG. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens weer in te trekken.