Bescherming van veiligheid en gezondheid

Veiligheidsinstructies

Mechanische/fysieke gevaren:

Snijgereedschappen en houders kunnen tijdens het gebruik versplinteren.

Metalen spanen kunnen zeer heet worden en scherpe randen hebben. Ze mogen niet met de hand aangeraakt worden. Spanen kunnen verbrandingen op de huid en oogletsel veroorzaken.

Verzeker u ervan dat de wisselplaat en het werkstuk voor het gebruik correct in hun houders bevestigd zijn, zodat deze tijdens het bewerkingsproces niet losraken. Een te grote overhang kan tot trillingen en gereedschapsbreuk leiden.

Draag altijd geschikte veiligheidsuitrusting en zorg ervoor dat alle veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsvergrendelingen voor en tijdens de werkzaamheden aanwezig en geactiveerd zijn. Gebruik IN GEEN GEVAL gereedschappen of producten die sporen van beschadigingen vertonen. Stuur in een dergelijk geval het product ter reparatie, vervanging of voor recycling aan de verantwoordelijke afdeling terug.

Gebruik geschikte veiligheidsvoorzieningen of machinebehuizingen om rondvliegende spanen of snijelementen die los kunnen raken veilig op te vangen. Gebruik altijd een geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting.

Gevaren door stof en dampen:
hardmetalen producten en gereedschappen mogen niet (na)geslepen worden zonder passende veiligheidsmaatregelen te nemen voor de binding van metaalstof en ter voorkoming van stofbelasting (bijv. door ventilatie en persoonlijke veiligheidsuitrusting). Bij werkzaamheden zoals slijpen, snijden, branden en lassen van hardmetalen producten kunnen stof of dampen ontstaan die ingeademd, ingeslikt of met de huid en ogen in aanraking kunnen komen. Door stof en dampen kan dit tot ontstekingen van de ademwegen leiden en kunnen er irritaties van neus, keel, huid en ogen ontstaan. In vaktijdschriften wordt herhaaldelijk gemeld dat het inademen van hardmetaalstof longziektes (longfibriose) veroorzaken kan. In een tweejarige studie op ratten en muizen is inademing van kobalt aangetoond als oorzaak van kanker.

Gevaren door huidcontact:
Ongecoate hardmetalen producten kunnen bij langdurig huidcontact een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het gebruik van hardmetalen producten en gereedschappen moet om het risico van een allergische huidreactie te voorkomen erop gelet worden dat direct huidcontact wordt vermeden bijvoorbeeld door het dragen van handschoenen. Kobalt en hardmetaal staan erom bekend dat deze door herhaalde blootstelling allergieën kunnen veroorzaken. Bij gevoelige personen kan dit tot astmatische symptomen of eczemen leiden.

Lees en neem daarom in principe het veiligheidsgegevensblad of de veiligheidsinformatie in acht voor het door u gebruikte product voordat u dit product gebruikt.

Preventieve maatregelen:

  • Stofvorming en inademing vermijden. Gebruik een geschikte afzuigvoorziening om de persoonlijke blootstelling onder de nationaal toegestane grenswaarden te houden.
  • Als er geen of onvoldoende ventilatie aanwezig is, gebruik dan hiervoor goedgekeurde ademmaskers.
  • Huidcontact vermijden. Geschikte handschoenen dragen. Na een bewerking de huid grondig wassen.
  • Geschikte beschermende kleding dragen. Kleding indien nodig wassen.
  • In het werkgebied niet eten, drinken of roken. Voor het eten, drinken of roken de huid grondig wassen.
  • Indien nodig veiligheidsbril of bril met zijbescherming gebruiken.
  • Draag steeds geschikte veiligheidsuitrusting.
  • Machines alleen gebruiken als alle vereiste veiligheidsvoorzieningen, veiligheidsvergrendelingen en andere veiligheidsvoorzieningen aanwezig en werkzaam zijn.
  • Beschadigde gereedschappen of producten NIET gebruiken.