Polityka prywatności

​​1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne
Poniższe informacje opisują w przejrzysty sposób, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika w czasie odwiedzania strony internetowej Walter i/lub podczas rejestracji w Walter Toolshop.

Dane osobowe to wszystkie dane, które pozwalają zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje w sprawie ochrony danych są dostępne w polityce prywatności wyszczególnionej poniżej.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkownika?
Dane użytkownika są z jednej strony gromadzone na zasadzie przekazania nam ich przez niego. Mogą to być przykładowo dane, które użytkownik podaje w momencie rejestracji oraz w ramach składania zamówień. Inne dane są rejestrowane automatycznie przez nasze systemy IT podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny oraz godzina otwarcia strony). Dane te są rejestrowane automatycznie od momentu wejścia na stronę.

Do czego wykorzystujemy dane użytkownika?
Część danych jest gromadzona celem zapewnienia bezproblemowego udostępniania strony. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizowania preferencji użytkownika.

Jakie prawa ma użytkownik w odniesieniu do swoich danych?
Użytkownik ma w każdym momencie prawo do nieodpłatnego otrzymywania informacji na temat pochodzenia, odbiorcy oraz docelowego przeznaczenia zapisanych danych osobowych, które należą do niego. Użytkownik ma ponadto prawo żądać skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może w każdym momencie zwrócić się do nas w tych kwestiach, oraz w dalszym zakresie dotyczącym ochrony danych. Ponadto przysługuje mu prawo do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorczym.

Narzędzia analityczne oraz narzędzia podmiotów zewnętrznych
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej oraz w Toolshop mogą być analizowane preferencje korzystania przez użytkownika ze strony. Odbywa się to przede wszystkim z wykorzystaniem plików cookie oraz programów analitycznych. Analiza preferencji korzystania przez użytkownika ze strony odbywa się z reguły anonimowo; preferencji korzystania ze strony nie da się powiązać z konkretnym użytkownikiem. Użytkownik może sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej przez wstrzymanie się od korzystania z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w poniższej polityce prywatności. Użytkownik może sprzeciwić się tej analizie. W niniejszej polityce prywatności zostaną opisane możliwości wyrażenia sprzeciwu.

Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym spoza Walter
Sprzedaż, handel bądź inne formy odstępowania danych osobowych użytkownika podmiotom trzecim przez Walter nie ma miejsca; chyba że wymaga tego uzasadniony interes Walter zgodnie z opisem poniżej, mianowicie oferowanie użytkownikowi produktów oraz usług Walter w standardowo wysokiej jakości. Poza UE oraz EOG przekazywanie danych użytkownika jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy w kraju odbiorcy zapewniony jest należyty poziom ochrony danych, co jest gwarantowane przez naszą, stosowaną w ramach koncernu umowę o przekazywanie danych, względem podmiotów zewnętrznych przez standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej, bądź w inny sposób zgodnie z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w danym kraju.

 • Jesteśmy uprawnieni do przekazywania danych użytkowników online, klientów oraz zarejestrowanych osób naszym partnerom webhostingowym lub innym podmiotom zewnętrznym, wspierającym nas w prowadzeniu naszych stron internetowych, w realizacji naszej działalności biznesowej lub w świadczeniu usług na rzecz użytkownika, o ile te podmioty zapewniają poufność danych użytkownika. Szczegóły w tym zakresie są zawarte w każdorazowo obowiązującej informacji dotyczącej plików cookie.
 • Firma Walter jest uprawniona do przekazywania danych użytkowników online oraz offline, klientów, zarejestrowanych osób lub dostawców innym spółkom Walter, o ile jest to niezbędne dla celów reakcji na zapytanie użytkownika.
 • Jesteśmy uprawnieni do przekazywania danych użytkowników online oraz offline, klientów, a także osób zarejestrowanych cyfrowo i fizycznie w ramach Walter oraz partnerom biznesowym Walter (np. kontrahentom), aby mogli oni oferować użytkownikowi istotne produkty i usługi Walter oraz abyśmy mogli wspólnie organizować prezentacje produktów i inne imprezy.
 • W razie potrzeby jesteśmy zobowiązani przekazywać dane użytkowników online oraz offline, klientów, a także osób zarejestrowanych cyfrowo i fizycznie właściwej instytucji lub innym podmiotom zewnętrznym, aby egzekwować nasze regulacje w zakresie polityki prywatności lub procedować sprawy Walter o charakterze prawnym, majątkowym lub związane z bezpieczeństwem. Ze względu na zobowiązania prawne możemy być ponadto zobligowani do przekazywania danych organom państwa.

2. Informacje ogólne oraz informacje obowiązkowe

Informacja dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest:

Walter AG
Derendinger Strasse 53
72072 Tübingen
Telefon: (0 70 71) 701-0
e-mail: service@walter-tools.com

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w każdym momencie cofnąć wcześniej udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy przesłać nam powiadomienie w wiadomości e-mail bez konieczności zachowania konkretnej formy. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych dokonanego do momentu cofnięcia zgody.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku naruszeń prawa przepisów o ochronie danych zainteresowanemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mogą to być zasadniczo:

 • Inspektorat ochrony danych osobowych kraju związkowego, w którym Walter AG ma swoją siedzibę,
 • Inspektorat ochrony danych osobowych kraju, w którym ma swoją siedzibę spółka Walter, przez którą zostały zapisane dane użytkownika
 • Inspektorat ochrony danych osobowych kraju, w którym zdaniem użytkownika doszło do naruszenia jego prawa do ochrony jego danych osobowych.

Krajowy inspektor ochrony danych oraz swobody informacji
Königstrasse 10 a
70173 Stuttgart
Telefon: 07 11/61 55 41-0
Faks: 07 11/61 55 41-15

Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo zażądać przekazania danych, które przetwarzamy automatycznie w oparciu o jego zgodę lub w celu realizacji umowy, sobie lub podmiotowi trzeciemu w powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy. Jeśli użytkownik żąda bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi przetwarzającemu, odbywa się to o tyle, o ile jest wykonalne technicznie.

Szyfrowanie SSL, względnie TLS
Ta strona wykorzystuje ze względów bezpieczeństwa oraz celem zabezpieczenia transmisji poufnych treści, np. zamówień lub zapytań, które użytkownik wysyła do nas jako operatora strony, szyfrowanie SS, względnie TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że w wierszu adresu przeglądarki „http://” zmienia się na „https://” i w wierszu przeglądarki użytkownika pojawia się symbol zamka.
Jeśli szyfrowanie SSL, względnie TLS jest aktywne, wówczas dane, które użytkownik nam przekazuje, nie mogą być odczytywane przez podmioty trzecie.

Szyfrowany obieg płatniczy na tej stronie internetowej
Jeśli po zawarciu umowy wiążącej się z kosztami istnieje możliwość przekazania nam danych dotyczących płatności użytkownika (np. numeru konta oraz polecenia pobrania), dane te są wykorzystywane do realizacji płatności. Obieg płatniczy przy użyciu standardowych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) następuje wyłącznie poprzez szyfrowane połączenie SSL, względnie TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po zmianie wiersza adresowego przeglądarki z „http://” na „https://” i po symbolu zamka w wierszu przeglądarki.
W przypadku szyfrowanej komunikacji dane dotyczące płatności, które użytkownik nam przekazuje, nie mogą być odczytywane przez podmioty zewnętrzne.

Informowanie, blokowanie, usuwanie
Użytkownik ma w ramach obowiązujących przepisów ustawowych w każdym momencie prawo do nieodpłatnej informacji na temat dotyczących go zapisanych danych, ich pochodzenia i odbiorców, a także celu przetwarzania danych i ewentualnie także prawo do skorygowania, zablokowania oraz usunięcia danych. Użytkownik może złożyć wniosek o udostępnienie informacji o swoich danych osobowych pod następującym adresem. W tym aspekcie oraz w innych kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych użytkownik może zwrócić się do nas w każdym momencie na poniższy adres: datenschutz@walter-tools.com.

Personal Data Request
​​Below you find links to forms to be used to exercise your right to access, rectify or request us to stop processing your personal data.
​Please use the link that represents your relation with Walter.

​​ ​

3. Inspektor ochrony danych osobowych

Powołaliśmy dla naszego przedsiębiorstwa inspektora ochrony danych osobowych.

Inspektor ochrony danych osobowych
c/o Walter AG
Derendinger Strasse 53
72072 Tübingen
e-mail: datenschutz@walter-tools.com
 

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie
Strony internetowe wykorzystują częściowo tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają szkód na komputerze użytkownika i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do uczynienia naszej oferty bardziej przyjazną użytkownikom, efektywniejszą i bezpieczniejszą. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę.
Większość stosowanych przez nas plików cookie to tzw. pliki sesyjne. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika i przechowywane, dopóki nie zostaną przez niego usunięte. Te pliki cookie umożliwiają nam ponowne rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas następnej wizyty.
Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, by był informowany o umieszczaniu plików cookie i akceptował pliki cookie tylko w poszczególnych przypadkach, wyłączył akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub generalnie, a także aktywował automatyczne usuwanie plików cookie z momentem zamknięcia przeglądarki. W momencie dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.
Pliki cookie, które są wymagane do realizacji elektronicznego procesu komunikacji lub do udostępnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (np. funkcji kosza zakupowego), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie celem nienagannego technicznie i zoptymalizowanego udostępniania swoich usług. Jeśli ma miejsce zapisywanie innych plików cookie (np. plików cookie do analizowania preferencji korzystania ze strony), są one traktowane w niniejszej polityce prywatności w sposób odrębny.

Serwerowe pliki log
Operator stron gromadzi i zapisuje automatycznie informacje w tzw. serwerowych plikach log, które przeglądarka użytkownika przekazuje bezpośrednio do nas. Są to:

 • typ i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • referrer URL
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • godzina zapytania serwerowego
 • adres IP

Powiązanie tych danych z innymi źródłami danych nie jest dokonywane.
Podstawą dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych celem wypełnienia umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy
Jeśli użytkownik wysyła do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail, jego dane wynikające z formularza wraz z podanymi tam przez niego danymi kontaktowymi są zapisywane u nas celem przetworzenia zapytania oraz na wypadek kolejnych zapytań i w razie potrzeby przekazywane celem rozpatrzenia do danej spółki krajowej Walter. Tych danych nie przekazujemy innym podmiotom trzecim bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym następuje tym samym wyłącznie w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdym momencie cofnąć tę zgodę. W tym celu wystarczy przesłać nam powiadomienie w wiadomości e-mail bez konieczności zachowania konkretnej formy. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych dokonanego do momentu cofnięcia zgody.
Dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostają u nas, dopóki nie zostaniemy wezwani przez niego do ich usunięcia, nie zostanie cofnięta jego zgoda na przechowywanie lub nie ustanie cel, w którym dane zostały zapisane (np. po zakończonym rozpatrzeniu zapytania użytkownika). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych – w szczególności terminów przechowywania.

Rejestracja w Toolshop
Dane wprowadzane podczas rejestracji wykorzystujemy tylko w celu korzystania z Toolshop oraz Walter GPS. Dane obowiązkowe wprowadzane podczas rejestracji muszą być kompletne. W innym przypadku rejestracja nie zostanie przez nas zaakceptowana. W odniesieniu do istotnych zmian, np. zakresu oferty lub niezbędnych zmian technicznych, wykorzystujemy adres e-mail podany w ramach rejestracji, aby przy jego użyciu przesyłać informacje. Przetwarzanie danych przetwarzanych podczas rejestracji następuje w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdym momencie cofnąć udzieloną przez siebie zgodę. W tym celu wystarczy przesłać nam powiadomienie w wiadomości e-mail bez konieczności zachowania konkretnej formy. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych dokonanego wcześniej. Dane uzyskane podczas rejestracji są przez nas przechowywane, dopóki użytkownik jest zarejestrowany na naszej stronie internetowej, w innym przypadku są usuwane. Nie narusza to ustawowych terminów przechowywania.

Przetwarzanie danych (dotyczących klientów i umów)
Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko wówczas, gdy są niezbędne do ustanowienia, ujęcia w treść lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych celem wypełnienia umowy lub działań przedumownych. Dane osobowe odnoszące się do korzystania z naszych stron internetowych (dane dotyczące użytkowania) gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, by umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub jego rozliczenie. Zgromadzone dane dotyczące klientów są usuwane po zawarciu zlecenia lub zakończeniu relacji handlowej. Nie narusza to ustawowych terminów przechowywania.

Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym w przypadku zawarcia umowy
Przekazujemy dane osobowe podmiotom trzecim tylko wówczas, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy, przykładowo przedsiębiorstwom, którym powierzono dostawę towaru lub instytucji finansowej, której zlecono realizację płatności. Przekazywanie danych wykraczające poza te ramy nie ma miejsca, względnie ma miejsce tylko wówczas, gdy użytkownik udzielił wyraźnej zgody na takie przekazywanie. Przekazywanie danych osobowych użytkownika podmiotom zewnętrznym bez wyraźniej zgody, przykładowo w celach reklamowych, nie ma miejsca. Podstawą dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych celem wypełnienia umowy lub działań przedumownych.

Przekazywanie danych do systemu wymiany informacji w zakresie płatności DRD
Nasze przedsiębiorstwo jest członkiem Creditreform i uczestniczy w prowadzonym przez Creditreform systemie wymiany informacji w zakresie płatności Debitorenregister Deutschland (DRD – niemiecki rejestr dłużników). Jest to baza doświadczeń w zakresie płatności, w której uczestnicy z różnych branż dzielą się doświadczeniami w zakresie płatności i w zamian korzystają ze zgłoszeń innych uczestników. W tym celu przekazujemy Creditreform informacje o podejściu użytkownika do regulacji przysługujących nam płatności. Podstawę prawną dla przekazywania danych dotyczących podejścia do regulacji płatności do puli DRD jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przekazywanie danych w przypadku zawarcia umowy w zakresie usług i treści cyfrowych
Przekazujemy dane osobowe podmiotom trzecim tylko wówczas, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy, przykładowo instytucji finansowej, której zlecono realizację płatności. Przekazywanie danych wykraczające poza te ramy nie ma miejsca, względnie ma miejsce tylko wówczas, gdy użytkownik udzielił wyraźnej zgody na takie przekazywanie. Przekazywanie danych osobowych użytkownika podmiotom zewnętrznym bez wyraźniej zgody, przykładowo w celach reklamowych, nie ma miejsca. Podstawą dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych celem wypełnienia umowy lub działań przedumownych.

5. Narzędzia analityczne i reklama


Google Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji serwisu analizy webowej Google Analytics. Oferentem jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics stosuje tzw. „cookies”. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje o korzystaniu przez użytkownika ze strony internetowej zawarte w plikach cookie są zasadniczo przekazywane do serwera Google w Irland i tam zapisywane. Zapisywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Anonimizacja IP
Na niniejszej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Dzięki temu adres IP użytkownika jest przez Google skracany przed przesłaniem do USA w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP jest przekazywany w całości do serwera Google w USA i tam skracany. Z upoważnienia tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji celem analizowania korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, zestawiania raportów o aktywnościach na stronie internetowej oraz świadczenia usług względem operatora strony internetowej, wiążących się z korzystaniem ze strony internetowej oraz z Internetu. Adres IP przekazywany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę użytkownika nie jest powiązywany przez Google z innymi danymi.

Wtyczka przeglądarkowa
Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie przez odpowiednie skonfigurowanie oprogramowania swojej przeglądarki; zwracamy jednakże uwagę, że w takim przypadku może się zdarzyć, iż nie wszystkie funkcje tej strony internetowej będą dostępne w pełnym zakresie. Użytkownik może ponadto zapobiec rejestrowaniu danych wygenerowanych przez plik cookie oraz odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) w Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując przeglądarkę internetową dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu swoich danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Następuje wstawieniu pliku cookie opt-out, który zapobiega gromadzeniu danych użytkownika podczas przyszłych odwiedzin tej strony internetowej: dezaktywacja Google Analytics.
Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z danymi użytkownika są dostępne w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych z upoważnienia
Zawarliśmy z Google umowę w zakresie przetwarzania danych z upoważnienia i w ramach korzystania z usług Google Analytics w pełni realizujemy rygorystyczne regulacje niemieckich organów ds. ochrony danych.

Google AdWords oraz Google Conversion-Tracking
Niniejsza strona internetowa korzysta z serwisu Google AdWords. AdWords jest internetowym programem reklamowym Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”).
W ramach Google AdWords korzystamy z tzw. conversion-tracking. Jeśli użytkownik kliknie ogłoszenie wyświetlane przez Google, następuje wstawienie pliku cookie w zakresie conversion-tracking. Cookie są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 i nie służą do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony niniejszej witryny internetowej, zaś ważność pliku cookie jeszcze nie upłynęła, wówczas Google oraz my jesteśmy w stanie rozpoznać, czy użytkownik kliknął ogłoszenie i nastąpiło przekierowanie do danej strony.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane przy pomocy plików conversion cookie służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na conversion-tracking. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich ogłoszenie i zostali odesłani do strony internetowej opatrzonej tagiem conversion-tracking. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które pozwoliłyby osobiście zidentyfikować użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce brać udziału w trackingu, może sprzeciwić się temu, łatwo dezaktywując plik cookie Google conversion-tracking poprzez przeglądarkę internetową w punkcie ustawień użytkownika. Wówczas nie będzie on ujmowany w statystykach conversion-tracking.

Zapisywanie plików „conversion cookie” następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu preferencji użytkownika celem optymalizacji zarówno swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.
Dalsze informacje na temat Google AdWords oraz Google conversion-tracking są dostępne w polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, by był informowany o umieszczaniu plików cookie i akceptował pliki cookie tylko w poszczególnych przypadkach, wyłączył akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub generalnie, a także aktywował automatyczne usuwanie plików cookie z momentem zamknięcia przeglądarki. W momencie dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Google Tag Manager
Używamy Google Tag Manager (GTM) do śledzenia i analizy. GTM nie zbiera danych osobowych. Jest to narzędzie, które automatycznie aktualizuje fragmenty kodu tagów zbierających poufne informacje. GTM nie wykorzystuje tych informacji. Nawet w przypadku odrzucenia plików cookie lub dezaktywacji śledzenia sesji na podstawie adresu URL, znaczniki zarządzane przez GTM pozostają aktywne. Przechowywanie plików cookie Google Tag Manager odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

Google Remarketing
Korzystamy z narzędzia do remarketingu dostarczonego przez spółkę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Narzędzie pomaga spersonalizować reklamy w oparciu o indywidualne preferencje odwiedzających witrynę w ramach sieci reklamowej Google Display Network. Korzystamy z tej zautomatyzowanej usługi, aby dostarczać użytkownikom produkty oparte na reklamach, które są wybierane na podstawie analizy aktywności podczas ostatniej wizyty na stronie. Usługa ta wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika, aby pomóc nam rozpoznać go przy kolejnej wizycie na stronach partnerskich sieci reklamowej Google Display Network. Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na komputerze użytkownika podczas przeglądania naszej strony internetowej. Google rejestruje adres URL strony odsyłającej żądanie, adres IP, język, a także czas i datę wizyty użytkownika w witrynie. Informacje te służą do identyfikacji przeglądarki komputera, co umożliwia sieci reklamowej Google Display Network wybieranie i wyświetlanie na podstawie treści publikowanych na wywołanej stronie internetowej reklam, które są wykorzystywane również przez narzędzie remarketingowe podczas ostatniej wizyty użytkownika. Jeśli użytkownik wyraził wcześniej zgodę na synchronizację swojego konta Google i historii przeglądarki (https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated​) oraz wykorzystanie informacji o koncie Google do wyświetlania spersonalizowanych reklam, może korzystać z narzędzia Google do remarketingu na wielu urządzeniach. Oznacza to, że Google używa identyfikatora Google do rozpoznawania użytkownika na różnych urządzeniach mobilnych. Podczas tego procesu nie są gromadzone dane osobowe. Zapisywanie plików cookie w ramach usługi remarketingu Google odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli użytkownik nie chce, aby spółka Google wykorzystywała uzyskane informacje w swoim narzędziu do remarketingu, może dokonać niezbędnych zmian w celu dezaktywacji tego narzędzia w ustawieniach Google Ads pod adresem http://www.google.com/settings/ads

Analiza przez WiredMinds
Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię pikseli zliczających wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) celem analizowania preferencji użytkowania strony przez odwiedzającego. Przy tym w razie potrzeby gromadzone, przetwarzane i zapisywane są dane, z których można wygenerować pod pseudonimem profile użytkowania. Tam, gdzie jest to możliwe i ma to sens, profile użytkowania podlegają całkowitej anonimizacji. W tym zakresie mogą być stosowane pliki cookie. Cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej odwiedzającego i służą ponownemu rozpoznaniu przeglądarki internetowej. Zgromadzone dane, które mogą obejmować również dane osobowe, są przekazywane wiredminds lub gromadzone bezpośrednio przez wiredminds. wiredminds może wykorzystywać informacje, które są pozostawiane w ramach odwiedzania stron internetowych, aby tworzyć zanonimizowane profile użytkowania. Pozyskane przy tym dane nie są wykorzystywane bez odrębnej zgody osoby, której dane dotyczą, w celu osobistej identyfikacji odwiedzającego tę stronę internetową i nie są powiązywane z danymi osobowymi za pośrednictwem nośnika pseudonimu. Jeśli rejestrowane są adresy IP, następuje ich natychmiastowa anonimizacja przez usunięcie ostatniego bloku numerów.

Jeśli użytkownik chce technicznie uniemożliwić tracking, może dezaktywować JavaScript oraz pliki cookie w swojej przeglądarce internetowej. W pozostałym zakresie użytkownik może sprzeciwić się gromadzeniu i zapisywaniu danych każdorazowo ze skutkiem od danego momentu. Aby wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania serwisu wiredminds, należy użyć tego linku: Wyłączyć ze śledzenia strony. Należy mieć na uwadze, że następuje to przez wstawienie pliku cookie, w którym zapisana jest informacja uniemożliwiająca gromadzenie zanonimizowanych danych dotyczących korzystania przez użytkownika. W przypadku, gdy użytkownik chce usunąć swoje pliki cookie z przeglądarki lub przy kolejnej wizycie użyć innej przeglądarki, należy ponownie kliknąć na link. Zapisywanie plików wiredminds cookie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Visual Website Optimizer
Walter korzysta ponadto z usług Visual Website Optimizer, serwisu analizy webowej Wingify, Inc. („VWO”). Jest to serwis analizy webowej prowadzony przez Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India.
Przy pomocy VWO pseudonimizowane dane są gromadzone, analizowane i zapisywane ze względu na nasz uzasadniony interes. Uzasadniony interes to analiza statystyczna preferencji użytkowania w celach optymalizacyjnych oraz marketingowych zgodnie z § 6 ust. 1 lit. f RODO. Te dane mogą być wykorzystywane, by tworzyć i analizować spseudonimizowane profile użytkowników. „VWO” wykorzystuje w tym celu pliki cookie. Wygenerowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej oraz adresu IP są przekazywane przez Wingify na serwer w Indiach i tam zapisywane. Dalsze informacje dotyczące plików cookie są dostępne pod linkiem https://vwo.com/knowledge/what-are-the-cookies-stored-by-vwo/. Adres IP użytkownika jest częścią gromadzonych informacji, jednakże po pobraniu zostaje natychmiast speudonimizowany przed zapisaniem informacji, aby wykluczyć każdą możliwość personalizacji.
Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookie w swojej przeglądarce. Ponadto użytkownik ma możliwość łącznej rezygnacji z uczestnictwa w testach, korzystając z następującego linku: https://vwo.com/opt-out/. Dalsze informacje w zakresie ochrony danych są dostępne tu: https://vwo.com/terms-conditions/. Użytkownik w każdym momencie ma prawo wyrazić sprzeciw wobec tego przetwarzania.

Dynatrace
Używamy systemu Dynatrace (dostarczonego przez spółkę Dynatrace Inc, 1601 Trapelo Road, Suite 116, Waltham, MA 02451, USA), aby uzyskać wgląd w wydajność naszej aplikacji internetowej, monitorować zachowania użytkowników i poznać ich sposób korzystania z aplikacji. Dynatrace gromadzi dane takie jak pomiary czasu W3C, kliknięcia przycisków, kliknięcia linków, błędy JavaScript, typy przeglądarek i regiony geograficzne. Dane te pomagają nam stale ulepszać wydajność naszej oferty, jak również identyfikować i rozwiązywać problemy funkcjonalne. Dynatrace wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia optymalnej efektywności i prawidłowego przebiegu procesu. W przypadku usunięcia plików cookie z przeglądarki lub korzystania przy następnej wizycie z innej przeglądarki należy ponownie kliknąć w link. Zapisywanie plików cookie Dynatrace odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.dynatrace.com/support/help/how-to-use-dynatrace/data-privacy-and-security/

Analiza danych dotyczących klienta celem optymalizacji naszych usług i produktów

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie Toolshop, wówczas możemy wykorzystywać jego dane osobowe również w celu ulepszenia i rozwijania naszych usług i produktów. Przy tym preferencje korzystania ze strony Walter oraz Walter Toolshop mogą zostać przyporządkowane do należącego do użytkownika konta klienta. Przekazywanie podmiotom zewnętrznym nie ma miejsca. Podstawą prawną jest uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na możliwości oferowania użytkownikowi dopasowanych do niego produktów, a także na ulepszaniu usług i produktów. Użytkownik w każdym momencie ma prawo wyrazić sprzeciw wobec tego przetwarzania.


6. Newsletter

Dane dotyczące newslettera
Jeśli użytkownik rejestruje się celem otrzymywania newslettera, wymaga się od niego podania adresu e-mail. Inne dane nie są gromadzone, względnie są gromadzone na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do wysyłki żądanych informacji i nie przekazujemy ich podmiotom zewnętrznym.

Przetwarzanie danych następuje wyłącznie w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę wyrażoną na zapisywanie tych danych, adresu e-mail, a także wykorzystywanie tych danych do wysyłki newslettera użytkownik może cofnąć w każdym momencie, przykładowo korzystając z linku „wyrejestrowania” w newsletterze. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych dokonanego wcześniej.

Dane przekazane nam przez użytkownika w związku z subskrypcją newslettera są przez nas przechowywane do momentu wyrejestrowania się użytkownika z newslettera i usuwane po rezygnacji z subskrypcji newslettera. Nie narusza to danych, które zostały zapisane u nas w innych celach (np. adresy e-mail dla Toolshop).

inxmail
Niniejsza strona internetowa korzysta z inxmail celem wysyłki newsletterów. Oferentem serwisu jest Inxmail GmbH
Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg. inxmail to usługa, za pomocą której można organizować i analizować rozsyłkę newsletterów. Dane wprowadzone przez użytkownika celem subskrybowania newslettera (np. adres e-mail) są zapisywane na serwerach inxmail.
Nasze newslettery wysyłane w ramach serwisu inxmail umożliwiają nam analizowanie preferencji odbiorców newslettera. Przy tym można między innymi przeanalizować, ilu odbiorców otworzyło wiadomość z newsletterem i jak często kliknięto w newsletterze dany link. Przetwarzanie danych następuje w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdym momencie cofnąć tę zgodę, rezygnując z subskrypcji newslettera. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych dokonanego wcześniej.
Jeśli użytkownik nie życzy sobie dokonywania analizy przez inxmail, musi zrezygnować z subskrypcji newslettera. Do tego celu w każdej wiadomości z newsletterem udostępniamy właściwy link. Ponadto użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera bezpośrednio na naszej stronie. Dane przekazane nam przez użytkownika w związku z subskrypcją newslettera są przez nas przechowywane do momentu wyrejestrowania się użytkownika z newslettera i po rezygnacji z subskrypcji newslettera usuwane zarówno z naszych serwerów, jaki i serwerów inxmail. Nie narusza to danych, które zostały zapisane u nas w innych celach (np. adresy e-mail dla Toolshop). Zawarliśmy z inxmail umowę w zakresie przetwarzania danych z upoważnienia i w ramach korzystania z usług inxmail w pełni realizujemy rygorystyczne regulacje niemieckich organów ds. ochrony danych.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube
Toolshop korzysta z wtyczek strony YouTube prowadzonej przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli użytkownik korzysta z jednej z naszych stron wyposażonych przez wtyczkę YouTube, zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Przy tym serwer YouTube otrzymuje informację, którą z naszych stron odwiedził użytkownik. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwia YouTube przyporządkowanie jego preferencji korzystania ze strony bezpośrednio do jego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube. Korzystanie z YouTube następuje w celu uatrakcyjnienia wizualizacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z danymi użytkownika są dostępne w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts
Niniejsza strona korzysta celem ujednoliconego wyświetlania czcionek z tzw. Web Fonts, które udostępnia Google. W momencie otwarcia strony przeglądarka użytkownika pobiera potrzebne Web Fonts do schowka przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek. W tym celu przeglądarka stosowana przez użytkownika musi nawiązać połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google uzyskuje informację, że poprzez adres IP użytkownika otworzono naszą stronę internetową. Korzystanie z Google Web Fonts następuje w interesie ujednoliconej i atrakcyjnej wizualizacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku, gdy przeglądarka użytkownika nie obsługuje Web Fonts, komputer zastosuje czcionki standardowe. Dalsze informacje o czcionkach Google Web Fonts dostępne są na https://developers.google.com/fonts/faq i w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Bing Maps
Poprzez funkcję zanurzenia lub jako iFrame na naszych stronach zintegrowane są mapy serwisu Bing Maps, które pozwalają na lokalizację treści i wydarzeń. Bing Maps jest serwisem prowadzonym przez Microsoft.

Możliwość korzystania z funkcji Bing Maps wiąże się z koniecznością zapisania adresu IP. Te informacje są z reguły przenoszone na serwer Microsoft w USA i tam zapisywane. Oferent tej strony nie ma wpływu na transmisję tych danych.
Korzystanie z Bing Maps następuje w interesie atrakcyjnej wizualizacji naszych ofert online oraz możliwości łatwego zlokalizowania miejsc podanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

8. Oferent usług płatniczych

PayPal
W Toolshop oferujemy ewentualnie płatność również na pośrednictwem PayPal. Oferentem tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej „PayPal”). Jeśli użytkownik wybierze płatność za pośrednictwem PayPal, wprowadzone przez niego dane dotyczące płatności zostaną przekazane PayPal.
Przekazanie PayPal danych użytkownika następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W ten sposób użytkownik ma w każdym momencie możliwość cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych.