Integritetspolicy

​​​​​​​1. Dataskyddsöversikt

Allmänna anvisningar
Följande anvisningar ger en enkel överblick över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker Walters webbplats och/eller registrerar dig i Walters Toolshop.

Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Utförlig information på temat dataskydd hittar du i vår integritetspolicy under denna text.

Hur samlar vi in dina uppgifter?
Dina uppgifter samlas å ena sidan in genom att du själv meddelar oss dessa. Här kan det t.ex. handla om uppgifter som du uppger vid registrering och beställningar. Andra uppgifter samlas in automatiskt genom vårt IT-system varje gång du besöker vår webbplats. Det är framförallt tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller vilket klockslag du besökte webbplatsen). Inhämtningen av dessa data sker automatiskt så fort du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?
En del av dessa uppgifter inhämtas för att vi ska kunna garantera att webbplatsen fungerar felfritt. Andra uppgifter kan komma att användas till att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det kommer till dina uppgifter?
Du har rätt att när som helst, utan kostnad, få tillgång till information om varifrån dina uppgifter har hämtats, vem som har samlat in dem och vad syftet för dina lagrade personuppgifter är. Dessutom har du rätt att begära rättelse, spärrning eller radering av dessa uppgifter. För att göra detta, eller ifall du har övriga frågor på temat dataskydd, kan du när som helst kontakta oss. Därutöver har du rätt att lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet.

Analysverktyg och verktyg från tredje part
När du besöker vår webbplats och vår Toolshop kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Det sker främst med hjälp av cookies och med så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende sker i regel anonymt; surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan göra invändningar mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda särskilda verktyg. Detaljerad information om detta finner du i den följande integritetspolicyn. Du kan göra invändningar mot denna analys. Vi kommer att berätta mer om dina möjligheter att göra invändningar i denna integritetspolicy.

Överföring av uppgifter till tredje part utanför Walter
Walter bedriver ingen som helst försäljning, handel eller annan transaktion av dina personuppgifter till tredje part, såvida det inte, enligt vad som beskrivs nedan, rättfärdigas av Walters berättigade intresse att erbjuda dig produkter och tjänster från Walter i den höga kvalitet som du är van vid. Utanför EU och EES är överföring av dina uppgifter endast tillåten om ett adekvat dataskydd kan garanteras i mottagarlandet. Detta säkerställs gentemot tredje part till exempel med vårt koncerninterna dataöverföringsavtal med standardavtalsklausuler från Europeiska kommissionen, eller på annat sätt enligt den dataskyddslag som gäller i respektive land.

 • Vi är berättigade till överföring av uppgifter om online-besökare, kunder och registrerade personer till våra webbhotellpartner och annan tredje part som är oss behjälpliga vid drift av våra webbplatser, i vår affärsverksamhet eller vid leverans av tjänster till er, förutsatt att denna tredje part kan garantera dina uppgifters sekretess. Mer detaljer om detta hittar du i den respektive gällande informationen om cookies.
 • Walter är berättigat till överföring av uppgifter om online- och offline-besökare, kunder, registrerade personer eller leverantörer till andra Walter-bolag, såvida det behövs för att hantera en förfrågan från dig.
 • Vi är berättigade till att överföra uppgifter om online- och offline-besökare, kunder och digitalt eller fysiskt registrerade personer inom Walter samt till Walters handelspartners (t.ex. återförsäljare), så att de erbjuder relevanta Walter-produkter och tjänster till dig och så att vi gemensamt kan organisera produktuppvisningar och andra evenemang.
 • Eventuellt måste vi överföra uppgifter om online- och offline-besökare, kunder och digitalt eller fysiskt registrerade personer till respektive ansvariga myndigheter eller annan tredje part, för att genomdriva våra dataskyddsbestämmelser eller företräda rätts-, egendoms- eller säkerhetsrelevanta ärenden från Walter. På grund av rättsliga skyldigheter kan vi dessutom vara förpliktade till överföring av dina uppgifter till statliga instanser.

2. Allmänna anvisningar och obligatorisk information

Information om personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandling av uppgifter är:

Walter AG
Derendinger Strasse 53
72072 Tübingen, Tyskland
Telefon: (0 70 71) 701-0
E-post: service@walter-tools.com

Återkallande av samtycke till behandling av uppgifter
Många typer av databehandling får endast ske med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett redan givet samtycke. För att göra det behöver du bara meddela oss per e-post. Lagligheten för den databehandling som skett fram till återkallandet påverkas inte av återkallandet.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet
I händelse av brott mot dataskyddslagar har den berörda partern rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Mer specifikt kan det betyda:

 • ombudet för dataskydd i det tyska förbundsland där Walter AG har sitt säte,
 • dataskyddsmyndigheten i det land där Walter-bolaget som sammanställt dina uppgifter har sitt säte
 • dataskyddsmyndigheten i det land där, enligt din mening, ett brott mot skyddet av dina personuppgifter har begåtts.

Ombud för dataskydd och informationsfrihet
Königstrasse 10 a
70173 Stuttgart
Telefon: 07 11/61 55 41-0
Fax: 07 11/61 55 41-15

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de uppgifter som har behandlats med ditt samtycke eller för fullgörandet av ett avtal, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att lämna över dessa uppgifter till tredje part. När överföringen av uppgifter ska ske till en annan personuppgiftsansvarig sker detta endast så långt det är tekniskt möjligt.

SSL- och TLS-kryptering
Denna sida använder sig av SSL- och TLS-kryptering av säkerhetsskäl och som skydd vid överföring av sekretessbelagt innehåll, som t.ex. beställningar eller offerter som du som besökare skickar in till oss. Du känner igen en krypterad förbindelse genom att webbläsarens adressrad ändras från ”http://” till ”https://” samt att det visas en låssymbol i webbläsarens adressfält.
När SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan de uppgifter som du tillhandahållit oss inte ses av tredje part.

Krypterade betalningar på vår webbplats
Om du efter val av ett avgiftsbelagt avtal har möjligheten att ge oss dina betalningsuppgifter (t.ex. kontonummer för direktdebitering), kommer dessa uppgifter att krävas för betalningshantering. Transaktioner med vanliga betalningsmetoder (Visa/MasterCard, direktdebitering) sker uteslutande via en krypterad SSL- resp. TLS-förbindelse. Du känner igen en krypterad förbindelse på att webbläsarens adressrad ändras från ”http://” till ”https://” samt att det visas en låssymbol i webbläsarens adressfält.
Vid krypterad kommunikation kan inte de betalningsuppgifter som du har tillhandahållit oss ses av tredje part.

Tillgång, spärrning och radering
Du har rätt att när som helst, inom ramen för gällande rättsliga bestämmelser, få tillgång till dina lagrade personuppgifter, information om var de kommer ifrån, vem som samlat in dem samt syftet med databehandlingen, och har eventuellt rätt till rättelse, spärrning eller radering av dessa uppgifter. Du kan lämna in en begäran om tillgång till dina personuppgifter under denna adress. För att göra detta, eller ifall du har övriga frågor på temat dataskydd, kan du när som helst kontakta oss på följande adress: datenschutz@walter-tools.com.

3. Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag.

Dataskyddsombud
c/o Walter AG
Derendinger Strasse 53
72072 Tübingen, Tyskland
E-post: datenschutz@walter-tools.com
 

4. Insamling av data på vår webbplats

Cookies
Webbplatsen använder sig av så kallade cookies. Cookies tillfogar inte din dator några skador och innehåller inga virus. Cookies används för att vi ska kunna göra vårt erbjudande effektivare, säkrare och mer användarvänligt. Cookies är små textfiler som läggs på din dator och som din webbläsare sparar.
De flesta av de cookies som vi använder är så kallade ”sessionscookies”. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies lagras på din enhet tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök.
Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om användningen av cookies och endast tillåter cookies för enstaka fall, förhindrar användandet av cookies generellt eller raderar cookies automatiskt när du stänger webbläsaren. Om du avaktiverar cookies kan webbplatsens funktion begränsas.
Cookies som är nödvändiga för genomförandet av den elektroniska kommunikationen eller för tillhandahållandet av särskilda funktioner som du själv önskar (t.ex. varukorgsfunktionen) lagras på grundval av artikel 6 punkt 1 f Dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra cookies för att kunna tillhandahålla tekniskt felfria och optimerade tjänster. I den utsträckning andra cookies lagras (t.ex. cookies för analys av ditt surfbeteende) behandlas dessa separat i denna integritetspolicy.

Serverloggfiler
Webbplatsoperatören samlar in och lagrar information automatiskt i så kallade serverloggfiler, vilka din webbläsare överför till oss automatiskt. Dessa är:

 • Webbläsartyp och webbläsarversion
 • Använt operativsystem
 • Hänvisnings-URL
 • Värdnamn för den dator som används
 • Tidpunkt för serverförfrågan
 • IP-adress

Dessa uppgifter sammanförs inte med andra datakällor.
Till grund för behandlingen av uppgifter är artikel 6 punkt 1 b Dataskyddsförordningen, vilken tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Kontaktformulär
Om du kontaktar oss via kontaktformuläret eller per e-post lagras de uppgifter du uppgett i formuläret, inklusive de kontaktuppgifter du uppgett, i syfte att behandla förfrågan och i det fall du har några följdfrågor. Eventuellt kan dessa uppgifter också lämnas vidare till Walters respektive företag för bearbetning. Dessa uppgifter lämnas inte vidare till tredje part utan ditt samtycke.

Behandlingen av uppgifterna som du uppgett i kontaktformuläret sker därmed uteslutande med ditt samtycke (artikel 6 punkt 1 a Dataskyddsförordningen). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För att göra det behöver du bara meddela oss per e-post. Lagligheten för den databehandling som skett fram till återkallandet påverkas inte av återkallandet.
De uppgifter som du har uppgett i kontaktformuläret lagras hos oss till dess att du begär radering, återkallar ditt samtycke till lagringen eller om syftet med datalagringen inte längre finns kvar (t.ex. efter att din förfrågan har behandlats). Tvingande bestämmelser – särskilt lagringstider – påverkas inte.

Registrering i Toolshop
De uppgifter som du uppger vid registreringen använder vi för att du ska kunna använda vår Toolshop och Walter GPS. De obligatoriska uppgifter som efterfrågas vid registreringen måste fyllas i fullständigt. Annars kan vi inte godkänna din ansökan om registrering. För viktiga ändringar, antingen vad gäller vårt utbud eller för tekniskt nödvändiga ändringar, använder vi den e-postadress du uppgett vid registreringen för att kontakta dig. Behandlingen av de uppgifter som du uppgett vid registreringen sker därmed med ditt samtycke (artikel 6 punkt 1 a Dataskyddsförordningen). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För att göra det behöver du bara meddela oss per e-post. Lagligheten för den databehandling som redan genomförts påverkas inte av återkallandet. De uppgifter som har samlats in i samband med registreringen lagras av oss så länge du är registrerad på vår webbplats och kommer sedan att raderas. Lagstadgade lagringstider påverkas inte.

Behandling av uppgifter (uppgifter om kunder och avtal)
Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter enbart i den utsträckning de är nödvändiga för upprättande, utformning eller ändring av rättsförhållandena (inventeringsdata). Detta sker på grundval av artikel 6 punkt 1 b Dataskyddsförordningen, vilken tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter gällande användningen av våra webbplatser (användaruppgifter) enbart i den utsträckning de är nödvändiga för att användaren ska kunna använda tjänsten eller faktureras. De insamlade kunduppgifterna raderas när avtalet har löpt ut eller när affärsrelationen har avslutats. Lagstadgade lagringstider påverkas inte.

Dataöverföring till tredje part vid ingående av avtal
Vi överför endast personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för fullgörandet av avtalet, antingen till det företag som sköter leveranserna eller till det kreditinstitut som har hand om betalningarna. Någon ytterligare överföring av uppgifter sker inte, förutom ifall du uttryckligen har gett ditt samtycke till överföringen. Någon överföring av dina uppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, bland annat i marknadsföringssyfte, sker inte. Till grund för behandlingen av uppgifter är artikel 6 punkt 1 b Dataskyddsförordningen, vilken tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Dataöverföring till det tyska kreditupplysningssystemet (DRD)
Vårt företag är medlem hos Creditreform och ingår i det tyska kreditupplysningssystemet Debitorenregister Deutschland (DRD), vilket bedrivs av Creditreform. Detta gäller ett kreditupplysningssystem där parter från olika branscher bidrar med betalningserfarenheter och i gengäld får ta del av den information som andra parter bidrar med. I detta syfte lämnar vi vidare information om ditt betalningsbeteende hos oss till Creditreform. Rättslig grund för överföringen av uppgifter om betalningsbeteende till kreditupplysningssystemet DRD är artikel 6 punkt 1 f Dataskyddsförordningen.

Dataöverföring vid ingående av avtal för tjänster och digitalt innehåll
Vi överför endast personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för fullgörandet av avtalet, t.ex. till det kreditinstitut som har hand om betalningarna. Någon ytterligare överföring av uppgifter sker inte, förutom ifall du uttryckligen har gett ditt samtycke till överföringen. Någon överföring av dina uppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, bland annat i marknadsföringssyfte, sker inte. Till grund för behandlingen av uppgifter är artikel 6 punkt 1 b Dataskyddsförordningen, vilken tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

5. Analysverktyg och marknadsföring


Google Analytics
Denna webbplats använder sig av funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics använder sig av s.k. ”Cookies”. Det är textfiler som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Den information som vi via cookies samlar in om din användning av denna webbplats överförs i regel till en av Googles servrar i Irland där den lagras. Lagringen av Google-Analytics-cookies sker på grundval av artikel 6 punkt 1 f Dataskyddsförordningen.

IP-anonymisering
På den här webbplatsen har vi aktiverat funktionen IP-anonymisering. På så sätt förkortas din IP-adress av Google, inom EU:s medlemsländer eller andra parter i avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av webbplatsoperatören kommer Google att använda denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och för att utföra andra tjänster kopplade till användningen av webbplatsen och av internet. Den IP-adress som överförs från din webbläsare genom Google Analytics kopplas inte samman med andra data från Google.

Plugin-program
Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att förhindra att cookies sparas. Observera dock att du i detta fall inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Du kan dessutom förhindra att Google samlar in, samt behandlar, uppgifter rörande din användning av webbplatsen, vilka hämtas in via cookies (inkl. din IP-adress) genom att ladda ner och installera plugin-programmet som du finner på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Invändning mot datainsamling
Du kan förhindra att dina uppgifter samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. Då placeras en opt-out cookie ut, vilken förhindrar att uppgifter samlas in vid framtida besök på denna webbplats: Avaktivera Google Analytics.
Mer information om hanteringen av användaruppgifter i Google Analytics finner du i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

Uppdragsbaserad databehandling
Vi har slutit ett avtal med Google gällande databehandling och uppfyller de strikta kraven från den tyska dataskyddsmyndigheten fullt ut vid användningen av Google Analytics.

Google AdWords och konverteringsspårning
Denna webbplats använder sig av Google AdWords. AdWords är ett onlineannonseringsprogram från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).
Inom ramen för Google AdWords använder vi s.k. konverteringsspårning. När du klickar på en Google-annons placeras en cookie för konverteringsspårning ut. Cookies är små textfiler som webbläsaren lagrar på användarens dator. Dessa cookies är endast giltiga i 30 dagar och kan inte användas för att identifiera användarens fysiska person. Om användaren besöker särskilda sidor på denna webbplats och cookiens giltighetstid ännu inte har löpt ut kan Google och vi se att användaren har klickat på annonsen och skickats vidare till denna sida.

Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Dessa cookies kan inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookies används till att sammanställa konverteringsstatistik åt AdWords-kunder som har valt att använda konverteringsspårning. Kunderna får reda på det totala antalet kunder som har klickat på deras annons och förts vidare till en sida försedd med en s.k. ”tagg” för konverteringsspårning. De får dock ingen information som kan användas för att identifiera användarens fysiska person. Om du inte vill vara en del av denna spårning kan du invända mot användningen genom att avaktivera cookien för Googles konverteringsspårning i din webbläsares användarinställningar. På så sätt tas du inte med i statistiken för konverteringsspårningen.

Lagringen av konverteringscookies sker på grundval av artikel 6 punkt 1 f Dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse för att analysera användarbeteendet för att kunna optimera såväl sitt webbutbud som sin marknadsföring.
Mer information om Google AdWords och Googles konverteringsspårning finner du i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.
Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om användningen av cookies och endast tillåter cookies för enstaka fall, förhindrar användandet av cookies generellt eller raderar cookies automatiskt när du stänger webbläsaren. Om du avaktiverar cookies kan webbplatsens funktion begränsas.

Google Tag Manager
Vi använder oss av Google Tag Manager (GTM) för spårning och analys. GTM samlar inte in personuppgifter. Det är ett verktyg som automatiskt uppdaterar kodavsnitten i taggar, vilka i sin tur samlar in känslig information. GTM använder inte dessa data. Även i fall där du blockerar cookies eller avaktiverar URL-baserad sessionsspårning fortsätter de taggar som hanteras av GTM att vara aktiva. Lagringen av Google-Tag Manager-cookies sker på grundval av artikel 6 punkt 1 f Dataskyddsförordningen. Mer information finns under https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

Google Remarketing
Vi använder oss av ett Remarketing-verktyg som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Verktyget hjälper till att anpassa annonser baserat på besökarens personliga preferenser inom Googles Display-nätverk. Vi använder denna automatiserade tjänst för att visa dig produkter med hjälp av annonser, vilka har valts ut baserat på ditt klickbeteende vid senaste besöket på webbplatsen. Denna tjänst använder sig av cookies som sparas på din dator och ser till att du blir igenkänd nästa gång du besöker en partnerwebbplats i Googles Display-nätverk. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker vår webbplats. Google registrerar URL, IP-adress, språk samt tid och datum för webbplatsbesöket. Denna information används till att identifiera vilken webbläsare som datorn använder, vilket gör det möjligt för Googles Display-nätverk att välja ut och visa annonser baserade på innehållet på den webbplats som du har besökt, något som även används av Remarketing-verktyget under ditt senaste besök. Om du tidigare har godkänt synkronisering av ditt Google-konto och din webbläsarhistorik (https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated) liksom användning av information från ditt Google-konto för visning av personligt anpassade annonser, kan du använda Googles Remarketing-verktyg på ett obegränsat antal enheter. Det betyder att Google använder sig av ditt Google-ID för att känna igen dig på olika mobila enheter. Inga personuppgifter samlas in under dessa procedurer. Lagringen av Google-Remarketing-cookies sker på grundval av artikel 6 punkt 1 f Dataskyddsförordningen. Om du inte vill att Google använder din information i sitt Remarketing-verktyg kan du utföra de ändringar som krävs för att avaktivera verktyget i Google Ad-inställningarna under http://www.google.com/settings/ads

Analys genom WiredMinds
Vår webbplats använder sig av pixelmätningsteknologi från wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) för att analysera besökarnas beteende. Därutöver kan det hända att uppgifter samlas in, behandlas och lagras, från vilka användarprofiler skapas under en pseudonym. Där det är möjligt och lämpligt blir dessa användarprofiler helt anonymiserade. Till detta kan cookies användas. Cookies är små textfil som lagras i besökarens webbläsare och gör att webbläsaren kan kännas igen. De insamlade uppgifterna, vilka även kan bestå av personuppgifter, överförs till wiredminds eller samlas in direkt från wiredminds. wiredminds får använda information som efterlämnas vid besök på webbplatsen för att skapa anonymiserade användarprofiler. De uppgifter som inhämtas på detta vis får inte användas till att identifiera de fysiska personerna bakom besökarna på webbplatsen utan den registrerades uttryckliga samtycke, och de slås inte samman med personuppgifterna för personen bakom pseudonymen. I den utsträckning IP-adresser samlas in anonymiseras de omedelbart genom att de sista siffrorna raderas.

Om du vill förhindra spårningen på teknisk väg kan du avaktivera JavaScript och cookies i din webbläsare. I övrigt kan du också när som helst invända mot insamling och lagring av dina uppgifter med framtida verkan. För att invända mot tjänsten wiredminds ber vi dig klicka på följande länk: Blockera webbplatsspårning. Observera att detta sker genom utplacering av en cookie innehållande information som förhindrar insamlingen av dina anonymiserade användaruppgifter. Om du raderar cookies i din webbläsare eller använder en annan webbläsare vid nästa besök måste du klicka på länken igen. Lagringen av wiredminds-cookies sker på grundval av artikel 6 punkt 1 f Dataskyddsförordningen.

Visual Website Optimizer
Walter använder även Visual Website Optimizer, en webbanalystjänst från Wingify, Inc. (”VWO”). Det rör sig här om en webbanalystjänst från Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indien.
Med hjälp av VWO samlas pseudonymiserad data in som utvärderas och sparas utifrån våra berättigade intressen. Berättigat intresse är den statistiska analysen av användarbeteenden för optimerings- och marknadsföringsändamål enligt artikel 6 punkt 1 f Dataskyddsförordningen. Dessa uppgifter kan användas för att skapa och utvärdera pseudonymiserade användarprofiler. ”VWO” använder cookies för detta ändamål. Informationen som skapas av cookies om din användning av denna webbplats och din IP-adress överförs av Wingify till en server i Indien där den sparas. Mer information om cookies hittar du på denna länk https://vwo.com/knowledge/what-are-the-cookies-stored-by-vwo/. Användarens IP-adress är en del av den insamlade informationen. För att göra det omöjligt att binda IP-adressen till en person pseudonymiseras den direkt efter att den samlats in innan informationen sparas.
Du kan när som helst radera cookies i din webbläsare. Utöver det har du möjligheten att helt avsluta din medverkan på denna länk: https://vwo.com/opt-out/. Mer information om dataskydd hittar du här: https://vwo.com/terms-conditions/. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling.

Dynatrace
Vi använder oss av Dynatrace (tillhandahålls av Dynatrace Inc, 1601 Trapelo Road, Suite 116, Waltham, MA 02451, USA) för att få en inblick i hur vår webbplats presterar och förstå hur våra besökare navigerar i applikationen. Dynatrace registrerar data som W3C-timing, knappklick, länkklick, JavaScript-fel, webbläsartyp och geografiska regioner. Dessa data hjälper oss att ständigt förbättra vårt utbud samt upptäcka och åtgärda problem med dess funktion. För att detta ska fungera korrekt och effektivt använder sig Dynatrace av cookies. Om du raderar cookies i din webbläsare eller använder en annan webbläsare vid nästa besök måste du klicka på länken igen. Lagringen av Dynatrace-cookies sker på grundval av artikel 6 punkt 1 f Dataskyddsförordningen. Mer information finns under https://www.dynatrace.com/support/help/how-to-use-dynatrace/data-privacy-and-security/

​Kunduppgiftsanalys för att förbättra våra tjänster och produkter
Om du är inloggad på ditt Toolshop-konto kan vi också använda dina personuppgifter i syfte att förbättra och utveckla våra tjänster och produkter. Ditt surfbeteende på Walters webbplats liksom i Walter Toolshop kan kopplas samman med ditt kundkonto. Det sker ingen överföring till tredje part. Rättslig grund är ett berättigat intresse, artikel 6 punkt 1 f Dataskyddsförordningen. Det berättigade intresset består i att kunna erbjuda dig skräddarsydda produkter samt förbättra tjänster och produkter. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling.


6. Nyhetsbrev

Uppgifter från nyhetsbrevsregistrering
När du anmäler dig för vårt nyhetsbrev behöver vi en e-postadress från dig. Övriga uppgifter samlas endast in på frivillig basis. Dessa uppgifter använder vi uteslutande för att skicka ut den begärda informationen och lämnar dem inte vidare till tredje part.

Behandlingen av de uppgifter som du har uppgett sker uteslutande med ditt samtycke (artikel 6 punkt 1 a Dataskyddsförordningen). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagringen av dina uppgifter och din e-postadress samt utskick av nyhetsbrev, t.ex. genom att klicka på länken ”avregistrera” i nyhetsbrevet. Lagligheten för den databehandling som redan genomförts påverkas inte av återkallandet.

De uppgifter som du har uppgett hos oss för att vi ska kunna skicka ut nyhetsbrevet lagras av oss till dess att du avregistrerar dig och raderas därefter. Uppgifter som lagras av oss i andra syften (t.ex. e-postadress för vår Toolshop) påverkas inte.

inxmail
Denna webbplats använder sig av inxmail för utskick av nyhetsbrev. Leverantör är Inxmail GmbH
Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg. inxmail är en tjänst som organiserar och analyserar utskick av nyhetsbrev. De uppgifter som du har uppgett hos oss för att vi ska kunna skicka ut nyhetsbrevet (t.ex. din e-postadress) lagras på inxmails server.
De nyhetsbrev vi skickar ut via inxmail gör det möjligt för oss att analysera mottagarnas beteende. Vi kan bl.a. analysera hur många mottagare som har öppnat nyhetsbrevet och hur många gånger de klickar på vilken länk. Behandlingen av uppgifter sker med ditt samtycke (artikel 6 punkt 1 a Dataskyddsförordningen). Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Lagligheten för den databehandling som redan genomförts påverkas inte av återkallandet.
Om du inte vill delta i den analys som genomförs av inxmail måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. För detta tillhandahåller vi en länk i varje nyhetsbrevsutskick. Dessutom kan du avregistrera dig från nyhetsbrevet direkt på vår webbplats. De uppgifter som du har uppgett hos oss för att vi ska kunna skicka ut nyhetsbrevet lagras av oss till dess att du avregistrerar dig och raderas därefter både från vår server och från inxmails server. Uppgifter som lagras av oss i andra syften (t.ex. e-postadress för vår Toolshop) påverkas inte. Vi har slutit ett avtal med inxmail gällande databehandling och uppfyller de strikta kraven från den tyska dataskyddsmyndigheten fullt ut vid användningen av inxmail.

7. Plugin-program och verktyg

YouTube
Vår Toolshop använder sig av plugin-program från sidan YouTube som drivs av Google. Leverantör är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Om du besöker en av våra sidor som är försedd med ett YouTube-plugin-program upprättas en förbindelse till YouTubes server. På så sätt tar YouTubes server emot information om vilka sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube koppla samman ditt surfbeteende direkt med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. Vi använder YouTube för att kunna presentera vårt onlineutbud på ett tilltalande sätt. Detta representerar ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6 punkt 1 f Dataskyddsförordningen. Mer information om hanteringen av användaruppgifter finner du i YouTubes integritetspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Google Web Fonts
Denna sida använder sig av s.k. webbtypsnitt (Web Fonts), som tillhandahålls av Google för att presentera typsnitten på ett enhetligt sätt. När du besöker en sida läser din webbläsare in de nödvändiga webbtypsnitten i webbläsarens cache för att visa alla texter och typsnitt korrekt. Av denna anledning måste den webbläsare du använder upprätta en förbindelse med Googles server. På så sätt får Google kännedom om att din IP-adress användes vid besöket på vår webbplats. Vi använder Google Web Fonts för att kunna presentera vårt onlineutbud på ett enhetligt och tilltalande sätt. Detta representerar ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6 punkt 1 f Dataskyddsförordningen. Om din webbläsare inte stödjer webbtypsnitt kommer ett standardgränssnitt från din dator att användas. Mer information om Googles webbtypsnitt hittar du på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Bing Maps
Kartor från Bing Maps integreras på våra sidor genom inbäddningsfunktionen eller som iFrame för att kunna visa var vårt innehåll kommer ifrån och var våra evenemang äger rum. Bing Maps är en tjänst från Microsoft.

För att kunna använda funktionerna från Bing Maps är det nödvändigt att lagra din IP-adress. Denna information överförs i regel till en av Microsofts servrar i USA där den lagras. Webbplatsoperatören har inget inflytande över denna dataöverföring.
Vi använder Bing Maps för att kunna presentera vårt onlineutbud på ett tilltalande sätt och för att du lätt ska kunna hitta de orter vi nämner på webbplatsen. Detta representerar ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6 punkt 1 f Dataskyddsförordningen.

8. Betalningsleverantör

PayPal
I vår Toolshop erbjuder vi eventuellt möjligheten att betala med PayPal. Leverantör av denna betalningstjänst är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hädanefter ”PayPal”). Om du väljer att betala med PayPal överförs de betalningsuppgifter du har uppgett till PayPal.
Överföringen av dina uppgifter till PayPal sker på grundval av artikel 6 punkt 1 a Dataskyddsförordningen (samtycke) och artikel 6 punkt 1 b Dataskyddsförordningen (behandling för fullgörande av avtal). Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av uppgifter.